تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در راستای استفاده بهینه از نرمه‌ها و قطعات الیاف و نحوه کاربرد آنها در ساختار کاغذ، چند نوع مقوای چند لایه تولید شد و اثر جداسازی و انتقال نرمه‌ها و ذرات ریز به لایه وسط و یا حذف آنها از لایه‌های فوقانی و تحتانی، بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مشخص نمود که با حذف نرمه و تولید مقوای سه لایه بدون نرمه، مقاومت خمشی و شاخص مقاومت خمشی مقوا افزایش یافت. هرچند بررسی ویژگی حجیمی و نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مقواها نشان داد، لایه‌های بدون نرمه، حجیم و ناهموار بوده‌اند در حالی که افزودن نرمه به لایه‌های وسط، تراکم این لایه را بسیار زیاد نموده است. آزمون خاکستر نرمه‌ها مشخص ساخت که درصد قابل توجهی از نرمه‌ها و ذرات ریز را پرکننده‌ها و مواد معدنی تشکیل داده‌ بودند. همچنین مشخص‌ گردید که تولید مقوا باساختار چندلایه، اثر منفی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بررسی شده نداشته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Kermanian, H.,  Razmpour,  Z.,  Ramezani, O.,  Mahdavi, S.,  Rahmaninia, M. and Ashtari, H., 2013. The influence of refining history of waste NSSC paper on its recyclability. BioResources, 8(4): 5424-5434.
[2] Yousefhashemi, S.M., Khosravani, A., and Yousefi, H., 2019. The effect of addition of lignocellulose nanofiber produced from old corrugated container pulp on recycled paperboard properties. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(4): 575-583. (In Persian).
[3] Hubbe, M.A., 2002. Fines management for increased paper machine productivity. In: Proceedings of Pira International Conference on Scientific and Technical Advances in Wet End Chemistry. May 22-23 Barcelona, Spain.
[4] Doshi, M.R., 1998. Take Care of Your Fines, Please. Progress in Paper Recycling, 7(1): 8.
[5] Chen, J., Zhang, M., Yuan, Z., and Wang J., 2013. Improved high-yield pulp network and paper sheet properties by the addition of fines. Bioresources, 8(4): 6309-6322.
[6] Nazhad, M.M., and Sodtivarakul. S., 2004. OCC pulp fractionation- a comparative study on fractionated and unfractionated stock. TAPPI Journal, 3(1): 35-39.
[7] Jeffries, T.W., and Schartman, R., 1998. Bioconversion of secondary fiber fines to ethanol using counter - current enzymatic sacharification and co-fermentation. In: Proceedings of the Twentieth Symposium on Biotechnology for fuels and Chemicals. May 3-7 Gatlinburg, Tennessee.
[8] Wan, J., Yang, J., Ma, Y., and Wang, Y., 2011. Effects of the pulp preparation and papermaking processes on the properties of OCC fibers. Bioresources, 6(2): 1615-1630.
[9] Rahmaninia, M. and Khosravani, A., 2015. Improving the paper recycling process of old corrugated container wastes. Cellulose Chemistry and Technology, 49:203–208.
[10] Luukko, K., and Paulapuro, H., 1999. Mechanical pulp fines: effect of particle size and shape. TAPPI Journal, 82(2): 95-101.
[11] Forgacs, O.L., 1963. The characterization of mechanical pulp. Pulp and Paper Magazine of Canada, 64(C): T89-T118.
[12] Alince, B., Porubska J., and van de Ven T.G.M., 2001. Effect of model and fractionated TMP fines on sheet properties. In: The science of papermaking, Vol. 2 of transactions of the 12th fundamental research symposium. September Oxford, Mechanical Engineering Publications Limited, pp. 343–1355.
[13] Paulapuro, H., 2000. Paper and Board Grades, Book 18 in: Papermaking Science and Technology (Book Series), Gullichsen, J., and Paulapuro, H. (Eds.), Fapet Oy, Jyväskylä.
[14] Paulapuro, H., 2008. Papermaking Part 1: Stock Preparation and Wet End, Book 8 in: Papermaking Science and Technology (Book Series), Gullichsen, J., and Paulapuro, H. (Eds.), Fapet Oy, Jyväskylä.
[15] Ek, ‎ M., Gellerstedt, G. and‎ Henriksson, G., 2014. Paper Products Physics and Technology, Book 4 in:  Pulp and Paper Chemistry and Technology, 251 p.
[16] Internal Tearing Resistance of Paper (Elmendorf-Type Method). TAPPI Test Methods, TAPPI T414 om-04, 2007.
[17] Bending Resistance. Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee SCAN-P 29:95, 1995.
[18] Navaee-Ardeh, S., 2007. A new model for maximizing the bending stiffness of a symmetric three-ply paper or board. Pulp and Paper Canada, 108(4): 45-47.
[19] Yousefhashemi, S.M., Khosravani, A., and Yousefi, H., 2019. Isolation of lignocellulose nanofiber from recycled old corrugated container and its interaction with cationic starch-nanosilica combination to make paperboard. Cellulose, 26(12): 7207-7212.
[20] Khosravani, A., Latibari, A.J., Mirshokraei, S.A., Rahmaninia, M., and Nazhad, M.M., 2010. Studying the effect of cationic starch-anionic nanosilica system on retention and drainage. BioResources, 5(2): 939-950.
[21] Amiri, E., Rahmaninia, M., and Khosravani, A., 2019. Effect of chitosan electrostatic charge on the performance of chitosan-nanosilica in recycled old corrugated container pulp. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9 (3), 459-469. (In Persian).
[22] Khosravani, A., Asadollahzadeh, M., Rahmaninia, M., Bahramifar, N., and Azadfallah, M., 2016. The effect of external and internal application of organosilicon compounds on the hydrophobicity of recycled OCC paper. BioResources, 11(4), 8257-8268.