دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1397 
ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه

صفحه 471-483

سمیه خواجوی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پیام مرادپور


هیدروژل زیست سازگار بر پایه نانوسلولز: تهیه و بررسی برخی از ویژگی‌ها

صفحه 497-509

نازنین مطیع؛ مهدی جنوبی؛ مهدی فائزی پور؛ محمد مهدی محبوبیان؛ سوزی بارزیچلو