بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق پیش استخراج قلیایی و خمیرکاغذ سازی سودا و مونواتانول آمین بر روی کاه جو مورد مطالعه قرار گرفته است. مرحله پیش استخراح با میزان همی سلولز استخراج شده 34 درصد بدلیل بازده زیاد به عنوان تیمار بهینه انتخاب گردید. نتایج خمیرکاغذ سازی نشان می دهد که مرحله پیش استخراج سبب افت بازده در هر دو فرآیند خمیرکاغذسازی شده است در حالی که عدد کاپا فقط در فرآیند پخت سودا تحت تأثیر مرحله پیش استخراج قرار گرفته است.
به علت پیش استخراج قلیایی شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای حاصله افت می نماید. بر خلاف این دو شاخص، شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذهای پیش استخراج شده حاصل از فرآیند سودا افزایش پیدا کرده است. درجه روشنی خمیرکاغذهای سودا حاصله از کاه جو پیش استخراج قلیایی شده به طور چشمگیری افزایش یافت در حالی که در مورد فرآیند مونواتانول آمین فرآیند پیش استخراج اثر قابل توجهی روی درجه روشنی نداشت. ماتی خمیرکاغذها بعد از مرحله پیش استخراج قلیائی بدون تغییر باقی ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Cherubini, F., 2010. Using biomass instead of oil for producing energy. Energy conversion and Management, 51, 1412-1421.
[2] Huang, H., Ramaswamy, S., Al-Dajani, WW. and Tschirner, U., 2010.  Process modeling and analysis of pulp mill-based integrated biorefinery with hemicelluloses pre-extraction for ethanol production: A comparative study. Bioresource Technology, 101: 624-631.
[3] Huang, H., Ramsawamy, S., Tschirner, U. and Ramarao, B., 2008.  A review of separation technologies in current and future biorefineries. Separation and purification technology, 62: 1-21.
[4] Amidon, T.E., 2006.  The biorefinery in New York: woody biomass into commercial ethanol, 107(6): 47-50.
[5] Al-Dajani, W. W. and Tschirner, U. W., 2008Pre-extraction of hemicelluloses and subsequent kraft pulping Part I: Alkaline extraction. Tappi Journal, 7(6): 3-8.
[6] Helmeris, J., Walter, J., Rova, U., Breglund, K. A. and Hodge, D. B., 2010.  Impact of hemicelluloses pre-extraction for bioconversion on birch Kraft pulp properties. Bioresource Technology, 101(15): 5996-6005.
[7] Cheng, H., Zhan, H., Fu, S. and  Lucian A. Lucia., 2010.  Alkali extraction of hemicellulose from depithed corn stover and effects on soda-AQ pulping. Bioresources , 11(1):196-206…