انتخاب روش اکتساب فناوری در صنعت کاغذ با رویکرد تصمیم گیری فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور کارخانجات تولید کاغذ-مدرس دانشگاه

2 هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت دانشکده صنایع

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت دانشکده فناوری نوین

10.22034/ijwp.2023.1990276.1590

چکیده

کاغذ یک کالای راهبردی، نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، و یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور محسوب می شود. فناوری های تولید کاغذ بدلیل پیچدگی و سرمایه بر بودن ، در دست کشورهای توسعه یافته هستند. اکثرکشورها ی در حال توسعه جهت تامین نیازهای فناوری معمولا از انتقال فناوری استفاده می کنند. صنعت کاغذ سازی یکی از صنایع مورد نیاز کشور به فناوری پیشرفته هست که بتواند عقب افتادگی خود در براوردن نیاز کشور به کاغذ خصوصا کاغذ چاپ وتحریر جبران نماید. بنابراین علاوه بر اینکه لازم است فناوری مناسب منتقل شود راهبرد اکتساب فناوری هم نقش مهمی در این زمینه دارد. در این تحقیق به شناسایی راهبرد ها و روشهای انتقال فناوری با توجه به شاخص و معیارهای انتقال فناوری در صنعت کاغذ پرداخته شد، بدین ترتیب که با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از نظرخبرگان صنعت کاغذ به روش دلفی فازی با تعیین شاخص های مناسب و امتیازدهی شاخص های تعیین شده و اولویت بندی انها با رویکرد مدل های تصمیم گیری فازی (دیمتل و پرومته فازی)، روش مناسب راهبرد اکتساب فناوری در صنعت کاغذ را مشخص شده است. مطابق نتایج بدست امده، سه راهبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش کلید در دست و ایجاد شرکت مشترک، بالاترین اولویت در روشهای اکتساب فناوری محسوب می گردند. با اینحال راهبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهترین روش اکتساب فناوری در صنعت کاغذ می باشد ,

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ramedani, A.A. and Ramedani, A.M.,(2016), Identifying and evaluating the factors affecting the selection of the appropriate raw material for the paper industry in the country using SWOT analysis and the ANP method and comparing its results with the results of the combined TOPSIS-A method, Annual Conference on Business Management, Management and Economics. (In Persian).
[2] Tajaldini, A., and Roohnia, M., 2008. Investingation and prediction on fluting paper supply & demand in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 23(2 (29), 123-135. (In Persian).
[3] Production statistics of wood and paper products of FAO organization, www.fao.org/forestry/statistics.
[4] Customs of the Islamic Republic of Iran, the value of exports and imports recorded in the yearbook of foreign trade statistics of Iran 2011-2022, www.irica.ir.
[5] Namdari, S., Adeli, K., and Mohammadi limaei, S., 2019. Competition, Monopoly and Concentration in Wood Pulp and Recovered Paper Import Market of Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1), 101-113. (In Persian).
[6] Khamse, A. & Moftteh, M.S., 2013. The Compilation of Technology Strategy in Steel Industries. JOURNAL OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT, -(20), 61-71. (In Persian).
[7] Clarke, K., 1995. “Technology Strategy in UK firms”, Technology Analysis & Strategic Management, 1995.
[8] Packniat, M., 2010. Classification of Models for Technology Strategy Elaboration. Journal of Science and Technology Policy, 3(1), 1-15.
[9] Kocaoglu, D.F., and M.G. Iyigun., 1994. Strategic R&D program selection and resource allocation with a decision support system application. in Proceedings of 1994 IEEE International Engineering Management Conference-IEMC'94. IEEE.
[10] Hemmert M., 2004. The influence of institutional factors on the technology acquisition performance of high-tech firms: Survey results from Germany and Japan. [11] Zamami Miamdashti, M., Mousavi, S.M., Baleri Moqdam, M., Hassan Karami, M., 2013. examination and analysis of the models of adaptation of the technology acquisition method, international conventions and the 6th National Technology Management Conference. (In Persian).
[12] Faghih, H., Ghazinoory, S., & Elyasi, M., 2020. A Manual for Technology Acquisition Method Selection: The Three-dimensional Model of the Interaction of Factors Related to Owner, Receiver and the Nature of Technology. Journal of Science and Technology Policy, 13(3), 83-100. (In Persian).
[13] Akhundzadeh, M, and Shirazi, B. and Sultanzadeh, J., 2014. evaluation and selection of appropriate technology in pulp sector using AHP method: a case study of Mazandaran wood and paper industry, international conference on new researches in industrial management and engineering, Tehran. (In Persian).
[14] Asadizadeh, Y., azizi, M., & Hamzeh, Y., 2018. Determination and ranking cleaner production criteria by using analytic hierarchy process (Case study: Latif paper products company). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(4), 573-584. (In Persian).
[15] Khamseh, A., 2012. The compilation of Technology Strategy in Steel Industries. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 10(20), 61-7. ( In Persian).
[16] Popp, D., 2019. Promoting Innovation for Low-Carbon Technologies. Policy Proposal 2019-14
[17] Zeleti, F.A. and A. Ojo., 2017. Capability Development in Open Data-Driven Organizations, in Government 3.0–Next Generation Government Technology Infrastructure and Services, Springer. p. 135-171.
[18] Žitko. T., and B.J.M.G.T.I.R.J. Likar., 2020. Analysis of Collaboration between Enterprises and Public Research Organisations on Co-Financed Research-and-Development Projects. 18(3).
[19] Cinel, A., 2020. The role of the entrepreneur’s social ties in the different stages of growth of an innovative start-up: eight case studies in the food industry. 2020, Università Ca'Foscari Venezia.
[20] Dodds, P; McDowall, W; Velazquez Abad, A; Fox, G;(2020) Opportunities for hydrogen and fuel cell technologies to contribute to clean growth in the UK. UCL: London, UK.
[21] Jafari, M., P. Akhavan, and A. Rafiei., 2014. Technology Transfer Effectiveness in Knowledge-Based Centers Providing a Model Based on Knowledge Management. International Journal of Scientific Knowledge, 4(7). (In Persian).
[22] Amini, E., Baniasadi, M., Vahidi, H., Nematollahi, H., Khatami, M., Amandadi, M., & Safarpour, H., 2020. Affecting factors of knowledge-based companies using fuzzy AHP model, case study Tehran University Enterprise Park. Journal of the Knowledge Economy, 11(2), 574-592. (In Persian).
[23] Zadeh, L.A., 1965. Information and control. Fuzzy Sets, 1965. 8(3): p. 338-353.
[24] Azar, A., Faraji, H., 2009. Science of Fuzzy Management, Ketab Mehraban Nashro, Tehran. ( In Persian).