تحلیل شاخص ها و راهکارهای موثر بر میزان رقابت‌پذیری بازار مبلمان چندمنظوره ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

2 هیئت علمی

3 هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشگاه تهران

10.22034/ijwp.2023.1999300.1605

چکیده

صنعت مبلمان چند منظوره به دلیل نقش بزرگی که در زندگی امروزی دارد، مانند استفاده حداکثری از فضا، صرف هزینه کمتر و دوستدار محیط زیست به ویژه در شهرهای پرجمعیت، کاربرد بیشتری پیدا کرده است. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین شاخص‌ها و استراتژی‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری بازار مبلمان چند منظوره در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. پس از مطالعات کتابخانه ای و بررسی پژوهشی و همچنین مصاحبه با اساتید و صنعتگران فعال در زمینه مبلمان چند منظوره، 33 شاخص در 8 گروه اصلی فنی و انسانی، قانونی ، اقتصاد و بازار، مواد و محصولات، زیرساخت ها، فرهنگی اجتماعی ، سیاسی و محیطی به همراه چهار راهبرد شناسایی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بین شاخص‌های اصلی، شاخص فنی و انسانی تأثیر بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد. در بین زیرشاخص‌ها، شاخص به کارگیری نیروی انسانی متخصص بیشترین اولویت را دارد. از میان راهکار ها راهکار سرمایه‌گذاری خارجی مهم ترین گزینه محسوب می شود.. در تحلیل حساسیت نیز معلوم شد شاخص اصلی اجتماعی-فرهنگی حساس ترین شاخص می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ali Husein, H., 2020. Multifunctional Furniture as a Smart Solution for Small Spaces for the Case of zaniary towers apartments in Erbil City, Iraq, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 12(1): 1-11
[2] Shurchuluu, P., 2002. National Productivity and competitiveness strategies for the new millennium. Journal of Integrated Manufacturing System, 13(6): 408-414.
[3] Mizuno, K., Mizutani, F. and Nakayama, N., 2006. Industrial diversity and metropolitan unemployment rate. The Annals of Regional Science, 40(1): 157-172.
[4] Ambshta, A. and Momaya, K., 2002. Competitiveness of firms: review of theory. Frameworks and models. Singapore Management Review, 26(1): 45-58.
 [5] Rahimi, F., Nouri, H., Ghofrani, M. and Azizi, M., 2016. Investigation of effective indicators in the progress of furniture industries in developing countries, Journal of Natural Resources of Iran, Forest and Wood Products, 69 (3): 560-551. (In Persian)
[6] Moradi M., and Ghofrani, M., 2020. Investigation of the influence and impact of factors on the economic growth and development of classic furniture (case study of Tehran Province), Iran Wood and Paper Industry Journal, 11(2): 281-292. (In Persian)
[7] Shokatpour, M., Mohammadi, M., Aslani, A., Manteghi, M. and Choopankare, V., 2019. Modular products, a forward-looking strategy for designing future spaces, Bagh Nazar Scientific Journal, 16(74): 55-68. (In Persian)
[8] Antonia, C.B., 2021. Multifunctional modular system: children’s furniture for ages 3 to 9. Http:// reposite orio.uan.edu.co/ handle/ 123456789. 4049.
[9] Ghofrani, M. and Moradi M., 2018. Prioritization of factors affecting the competitiveness of classical furniture with the analytic network process (case study of Tehran province), Scientific-Research Quarterly of Iran Wood and Paper Sciences, 33(2): 179-195. (In Persian)
[10] Bamgardner, M.S. and Nichollas, D.L., 2020. Sustionale Practices in Furniture Desigin A Literature Study on Customization, Biomimicry, Competitiveness, and Product Communication. Forest, doi: 10.3390/f1121277.
[11] Saaty, T.L., 2000. Fundamentals of Decision Making With Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh, 478 p.
[12] Ghorbannezhad, P., Azizi M., Ray C., Yoo C. and Ramazani O., 2013. Application of sensitivity analysis for assessment of energy and environmental alternatives in the manufacture by using AHP, Environment Protection Engineering, 39(3):5-20.
[13] Tajedini, A., Rabi, D., Jahanlatibari, A. and Pourmousi, S., 2011. Study of indicators affecting the export of wooden furniture products in the country, Natural Resources Sciences and Techniques Quarterly, 6(2): 71-87. (In Persian)
[14] Gudarzi, A. and Tajedini, A., 2015. Application of Analytic Hierarchy Process in Ranking the factors affecting the competitiveness of wooden furniture industry in Iran, Scientific-Research Quarterly of Iran Wood and Paper Sciences, 30(4): 578-594. (In Persian)
[15] Alizadeh, H., Faezipour, M., Azizi, M. and Ziaii, H., 2014. Determining the indicators affecting the development of Iran's office furniture export by Analytic Hierarchy Process, Iran Wood and Paper Industry Journal, 5(2): 107-118. (In Persian)