اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی/دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس, تهران, ایران

چکیده

چوب و فرآورده­های چوبی به‌عنوان نهاده­ تولیدی و همچنین کالای مصرفی نهایی خانوارها بکار گرفته می­شود. بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین می­شود. واردات بیش از هر چیزی به تحولات نرخ ارز بستگی دارد و واردکنندگان بسته به شرایط بازار ارز، به شوک­های منفی و مثبت ارز واکنش­های متفاوت نشان می­دهند. با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه­ی حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک­های ارزی بر واردات چوب و فرآورده­های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل­گیری شوک­های ارزی می­پردازد. در این راستا از رویکرد ایگارچ طی دوره­ی زمانی 1353 تا 1396 برای مدل‌سازی محیط شکل­گیری شوک­ها و از رویکرد رگرسیونی پانل دیتا طی دوره­ی زمانی 1372-1396 برای بررسی اثرات نامتقارن شوک­ها بر واردات چوب و فرآورده­های آن استفاده ‌شده است. نتایج نشان می­دهد که اثر شوک­های منفی و مثبت بر مقدار واردات چوب و فرآورده­های آن نامتقارن می­باشد. همچنین باز بودن تجاری نشان‌دهنده سهولت تجارت بین ایران و شرکای تجاری می‌باشد. محیط پرتلاطم باعث کاهش تأثیر شوک مثبت ارزی و افزایش تأثیر شوک منفی ارزی بر مقدار واردات چوب آلات خام، انواع کاغذ، کاغذ به‌صورت کالای نهایی شده است. شوک مثبت ارزی محیط شکل‌گیری پرتلاطم اثرات گذار نرخ ارز را بر مقدار واردات کالاهای نهایی و خمیرکاغذ تقویت می­کند. شوک مثبت و منفی بر محیط شکل‌گیری واریانس (تلاطم) نرخ ارز تأثیر نامتقارن دارد. اثر شوک­های مثبت بیشتر از شوک­های منفی هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, s. and Fallah, A., 2012. A study of the condition of timber production in Iran and the expected production rate in the next decade. Journal of Sustainable Development, 5(1): 144-154. (In persian).
[2] http://www.irca.gov.
[3] Liani, GH. And Ismaili, AS., 2013. Effects of Northern Forest Exploitation Plans on Regulating Wood Imports to Iran. Agricultural Economics Research 5(4): 25-45. (In persian).
[4] Mesbahi, M., Asgharpour, H., Truth, C., Kazeroni, AS.,and Falahi, F., 1396. Exchange rate of import prices in Iran with emphasis on the role of oil revenue volatility (nonlinear approach). Quarterly Journal of Economic Modeling, No, 1 (37): 77- 100. (In persian).
[5] Asgharpur, H., Vafaei, E., and Abdolmaleki, H., 2017. Iranian Journal of Economic Studies, 6(1) : 47-64. (In persian).
[6] Mehregan, N., Haghani, and M., Salmani, u., 2012. The Asymmetric Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of the OECD and OPEC Countries with Emphasis on the Shock Formation and Regime Changes, Journal of Economic Modeling Year, 6: 4 -20. (In persian).
[7] Tofighi, H., and Mehrabian, A., 2003. Investigating the Factors Affecting Demand for Total Imports, Consumer Goods, Capital and Intermediates. Iranian Journal of Economic Research, 13: 57-74. (In persian).
[8] Ghafari. H., Jaloli, M., and Chegeni Ashtiani, A., 2013. Investigation and Forecasting of the Effects of Exchange Rate Increase on Economic Growth of Major Sectors of Iranian Economy. Journal of Economic Growth and Development Research, 41-58. (In persian).
[9] Mohhamadi, H., Mohhamadi, M. and Sakhi, F., 2018. Investigating the Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Foreign Trade of Products Agriculture in Iran. Agricultural Economics Research, 10(1):21-40. (In persian).
 [10] Mola Hasany, A., Tajdini, A., Rohnia, M.and Tavakoli, A., 2013. Investigating the causal relationship of factors affecting the demand for timber imports in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Sciences, 28, 1; 134-152. (In persian).
[11] Mohammadi, H, Mohammadi,and M., Sakhi, F., 2011. Investigation of the Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Foreign Trade of Agricultural Products in Iran. Agricultural Economics Research, p 1-10. (In persian).
[12] Ganji, M.P. Ottoman, Q. Liani, ah. Mehrjoo, S. Exchange Rate Fluctuations of Export and Import of Wood and its Products Using the VAR Method. Second National Conference on Iranian Natural Resources with Forest Science Focus, 5 (34), 13169-13175, 2014. (In persian).
 [13] Kim, D.J., Schreuder, G.F., and Youn, Y.C. 2003. Impacts of the currency value change on the forest      products import quantities in Korea. Forest Policy and Economics, 5: 317–324.
 [14] Liani, GH., and Ismaili, AS.,  2013 Effects of Northern Forest Exploitation Plans on Regulating Wood Imports to Iran. Agricultural Economics Research, 5 (4): 25-45. (In persian).
 [15] Long, T., Pan, H., Dong, CH., Qin, T.and Ma, Ping, .2019. Expoloring the competitive evolution of global wood forest product trade based on complex network analysis. Journal homepage, physica, p 1224-1232.
[16] Naghibi, M., and Vahedi, P., 2017. Investigating the Effect of Real Effective Exchange Rate and its Uncertainties on the Value Added of the Sector of Iranian Economy Industry. Journal of Economic Research (Sustainable Development and Growth), p 49-80. (In persian).
[17] Green, William. 1993. H Econometeric analysis, Second edition, Newyork University.
[17] Green, William. 1993. H Econometeric analysis, Second edition, Newyork University.
[18] Nelson, D.B., 1919. coditional Heteroskedasticity in Asset Retuns: A New Approach, Econometrica, 59(2): 347- 370.
[19] The laws and regulations and its implementing regulations. 2016. Export-Import Regulations, Commerce Printing and Publishing Company, Tehran, 866 p. (In Persian).
[20] Trade Promotion Organozation of Iran. 2017. Periodic export and import statistics; phttp://www.tpo.ir/index.aspx.