بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با اتصال‌دهنده‌ی بیسکویت زیر بار فشاری و کششی قطری انجام شده است. اتصالات گوشه‌ای با اعضای اتصال از دو گونه‌ی راش (Fagus orientalis) و نراد (Abies alba)، با 1 تا 2 بیسکویت به اندازه 10 و 20 و با کمک چسب‌های پلی‌وینیل استات (PVAc)، پلی‌اورتان (PU) و اوره فرمالدئید (UF)، ساخته‌شده و تحت آزمون قرار گرفتند. از آنجا که اتصال پین چوبی جزء متداول‌ترین اتصالات مبلمان محسوب می‌شود، آزمونه‌های شاهدی نیز با کمک پین و چسب PVAc به عنوان شاهد جهت مقایسه با اتصال‌دهنده بیسکویتی ساخته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل گونه‌ی اعضای اتصال، اندازه بیسکویت، تعداد اتصال‌دهنده و نوع چسب در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی در سطح 5 درصد معنی‌دار است. نتایج نشان دادند که ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده با گونه‌ی راش نسبت به گونه‌ی نراد بیشتر بوده و با افزایش اندازه و تعداد بیسکویت، ظرفیت تحمل تنش افزایش یافت. ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده با چسب پلی‌اورتان نیز نسبت به اتصال‌های ساخته‌شده با چسب پلی‌وینیل استات و اوره فرمالدئید بیشتر بود. ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده زیر بار فشاری بیشتر از ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی بود. بیشترین میزان ظرفیت تحمل تنش در اتصال‌های ساخته‌شده با گونه چوبی راش، دو اتصال‌دهنده، بیسکویت اندازه‌ی 20 و چسب پلی‌اورتان، در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jones, A. and Lutes, R., 1993. Handbook of joinery, New York, USA, Sterling Press.
[2] Eckelman, C.A., 2003. Textbook of product engineering and strength design of furniture. West Lafayette (IN): Purdue University Press.
[3] Smardzewski, J., 2009. Reliability of joints and cabinet furniture. Wood Resarch, 54(1):67-76.
[4] Kahvand, M., Omrani, P. and Ebrahimi, G.h., 2014. Determination of bending moment resistance of T-type joints constructed with wood biscuit. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 5(2):47-58.
[5] Rangavar, H. and Abbasi, M., 2017. Investigation of the bending moment and stress carrying capacity in L-shaped biscuit joints fabricated with solid wood and wood based composite. Journal of Forest and Wood Products (JFWP) (Iranian Journal of Natural Resources), 69(4): 789-798.
[6] Vassiliou, V. and Barboutis, L., 2008. Strength of furniture joints constructed with wood biscuits. Proceeding Papers From International Conference Of NABYTOK. Faculty wood science and technology, technical university in Zvolen.
[7] Kociszewski, M., 2005. Stiffness and load capacity of biscuit corner joints. Folia Forestalia Polonica, 36:39-47.
[8] Atar, M., Ozcifci, A., Altinok, M. and Celikel, U., 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Materials & Design, 30: 665-670.
[9] Dalvand, M., Maleki, S., Ebrahimi G.H. and Haftkhani, A.R., 2014. Investigating the Stress Carrying Capacity of Corner Joints In The Furniture Frame Fabricated With Dowel. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 5(1):21-32.
[10] Altun, S., Burdurlu, E. and Kılıç, M., 2010. Effect of adhesive type on the bending moment capacity of miter frame corner joints. BioResources, 5(3):1473-1483.
[11] Tankut, A.N. and Tankut, N., 2009. Investigations the effects of fastener, glue and composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction. Materials and Design, 30(10):4175-4182.‏
[12] Maleki, S., Dalvand, M., Rostampour Haftkhani, A. and Faezipour, M., 2013. The effect of adhesive types and dovetail fitting height on stress carrying capacity of Miter Frame corner joints constructed of particleboard and Medium Density Fiberboard (MDF). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 66(2):203-214.
[13] Standard Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood–Base Materials, Annual Book of ASTM Standard, D 2395, 1999.
[14] Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber, Annual Book of ASTM Standard, D 143, 2000.
[15] Abdolzadeh., H, Layeghi, M., Ebrahimi, Gh. and Ghassemieh, M., 2017. Investigation on stress distribution at corner joints with wood polymer members using finite element method. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(3):429-440.
[16] Vick, C.B. and Okkonen, E.A., 1998. Strength and durability of one-part polyurethane adhesive bonds to wood. Forest Products Journal, 11:71-76.
[17] Eckelman, C.A., Haviarova, E., Erdil, Y., Akcay, H., Tankut, A. and Denizli, N., 2004. Bending moment capacity of round mortise and tenon furniture joints. Forest Products Journal, 54:192-197.