خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، تهران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

بمنظور تعیین ویژگی‌های مهم خواص مکانیکی چوب گونه‌افرا(پلت) در جنگل‌های چهار منطقه رویشگاهی شمال کشور(منطقه شفارود گیلان، استان گلستان، سنگده و ویسر) براساس استاندارد ASTM آئین نامه D143-52 از این گونه 12 درخت انتخاب شد و پس از قطع و تبدیل و انجام آزمایشای مختلف، مقاومت‌های مجاز گونه فوق تعیین گردید. این داده‌ها در دو گروه خشک و سبز در رویشگاه‌های مختلف بوسیله تجزیه واریانس و طبقه‌بندی دانکن انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که خشک کردن چوب تا حد بسیار زیادی خواص مکانیکی آن را بهبود می‌بخشد. نتایج آزمایشات و تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که خواص مکانیکی چوب افرا پلت تحت تاثیر ارتفاع رویشگاه دچار تغییرات بوده ولی این تغییرات در انواع آزمایشات یکسان نمی‌باشد و اثر جهات جغرافیایی در غالب مقاومت‌ها معنی‌دار نبوده و بیشترین مقاومت‌ها در ارتفاع پایین تنه درخت بوده و تغییرات آن تابع روند خاصی نمی‌باشد و غالباً در ناحیه وسط تنه درخت کاهش و سپس افزایش نشان داده است. در مقایسه مناطق رویشگاهی در کل ملاحظه گردیدکه گونه افرا پلت منطقه ویسر مازندران بیشترین مقاومت و افرا پلت منطقه سنگده فریم کمترین مقاومت را دارا است.

کلیدواژه‌ها


[1]   Bendtsen, B. and Robert, L., 1975. Mechanical Properties of 23 species of Eastern hardwoods. U.S. Department of Agriculture. Forest Service Products Laboratory. Medison, WIS.
[2]  Bozkurt, Y. and Goker, Y., 1987. Physical and mechanical wood technology, Istanbul University Publication No: 3445, Faculty of Forestry Publication No: 388, Istanbul.
[3] Cash, A. and Hosseini, S.z., 1381. Comparison of technological and functional properties of maple in the production of pulp using organic solvents, catalysts, Gorgan University master's thesis, p. 44 to 55.
[4] Derya Sevim K. and Bilgin G., 2007. The effects of heat treatment on physical properties and surface roughness of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood. Bioresource Technology, 99: 2846–2851
[5]  Ebrahimi, Gh., 1997. Mechanical wood and forest products, Tehran University Press, 677
[6]  Parsapzhv, D., 1988. Technology of wood. Publication No. 1851, Tehran University Press. (In Persian).
 [7]   Moradi Koshksaray, b., 2001. And biometrics changes the physical properties of maple wood The radial and longitudinal axes tree, Master's thesis University of Tehran .(In Persian).
[8]   Mack, J.J.,1979. "Australian methods for mechanically testing small clear specimens of timber", Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Division of Building Research, Technical Paper , 31:1-19.
[9]  Standard methods for testing small clear specimens of timber,  Annual Book of ASTM Standard,  American Society for Testingand Materials, 143-52, 1972.
[10]   Süleyman Korkut, Ü., 2011. Some mechanical properties of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood grown in different districts, Ormancılık Dergisi.
[11]  Süleyman Korkut, Ü., 2011. Some mechanical properties of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood grown in different districts, Ormancılık Dergisi.
[12] Tazkr, R. and  Parsapzhvh, D., 2004. Investigation on durability Maple (palat) in normal and treated with salt dissolved in water (Selcur) from fungus rainbow. Journal of Agricultural Sciences, Tehran University, p. 53-60 .(In Persian).
 [13]  Talaeipour, S. and Omidvar, A., 2006. A number of structural and physical properties of wood - polymer species of Paulownia, poplar, maple and hornbeam, Journal and construction,78:85.