تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توان نگهداری اتصال با پین چوبی در تخته چندلا و به دست آوردن یک مدل ریاضی برای پیش -
بینی توان نگهداری این اتصال صورت گرفته است. اعضای اتصال از تخته چندلا با ضخامت 19 میلیمتر و ساخته شده از گونه-
های پهن برگ (راش، ممرز و توسکا) بودند. در این بررسی، اثر متغیرهای گونه چوب پین (راش و ممرز)، قطر پین در سه
13 و 17 میلیمتر، بر توان نگهداری پین در جهت عمود بر سطح و لبه ، 8 و 10 میلیمتر و عمق نفوذ در سه سطح 9 ، سطح 6
تخته چندلا بررسی شده است. نتایج نشان دادند که، توان نگهداری پین در جهت عمود بر سطح ولبه تخته چندلا با افزایش
قطر و عمق نفوذ پین افزایش مییابد. توان نگهداری پین ممرز در سطح و لبه نسبت به پین راش بیشتر بود. بالاترین میزان
2951 ) در پین ممرز با قطر 10 و عمق نفوذ 17 میلی- N) 2447 ) و N) توان نگهداری در جهت عمود بر سطح و لبه به ترتیب
799 ) مربوط به پین N) 784 ) و N) متر دیده شده است. کمترین توان نگهداری پین در جهت عمود بر سطح و لبه به ترتیب
راش با قطر 10 و عمق نفوذ 9 میلیمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Ebrahimi, G. 2007. Engineering design of furniture structure. Tehran university
publication, 491 pp. (In Persian).
[2] Eckelman, C. A. 2004. Engineering Design of furniture. Purdue Uni.UsA. Chap 6.
[3] Eckelman, C. A. 1969. Engineering concepts of single-pin dowel joint design. Forest
products journal 19 (2): 52-59.
[4] Eckelman, C. A., Erdil, Y. Z., Zhang, J. 2002. Withdrawal and bending strength of dowel
joints constructed of plywood and oriented strand board. Forest products journal 52 (9): 66-
74.
[5] Eckelman, C. A. 2004. Textbook of product engineering and strength design of furniture.
West Lafayette (IN): Purdue University Press.
[6] Bahmani, M., Ebrahimi, G., Fathi, L. 2008. Predicting of Withdrawal Strength With
Dowel Joint in Medium Density Fiber (MDF ) By mathematic model. Iranian Journal of
wood and paper Science Research. 24(1): 117-124. (In Persian).
[7] Bahmani, M., Ebrahimi, GH., Veisi, J. 2010. Design of experimental model for predicting
ultimate bending strength dowel joint in medium density fiber. Journal of forest and wood
products (JFWP), Iranian journal of natural resources 62(4): 335-342. (In Persian).
[8] Somchai, V. (1989). Strength of tenon and dowel in teak (Tectona grandis Linn. f.)
Bangkok, 106p.
[9] Dalvand, M., Ebrahimi GH., Tajvidi, M., Layeghi, M. 1392. Investigation effect of
diameter, penetration depth and species types of dowel on the bending moment resistance of
corner joints fabricated with dowel in the case-type furniture. Iranian Journal of wood and
paper Science Research. 28(1): 11-23. (In Persian).
[10] Dalvand, M., Ebrahimi GH., Tajvidi, M., Layeghi, M. 2013. Bending moment resistance
of dowel corner joints in case-type furniture under diagonal compression load. Journal of
Forestry Research. Accepted for publication.
[11] Heydari, H. 2011. Fabricating a wooden bearing for combine and evaluating its
functionality. MS.C Thesis, Department of wood and paper Science and Technology. Faculty
of Nature Resource, University of Tehran. (In Persian).