بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب وکاغذ

2 عضو هیات علمی آموزشکده سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر

3 عضو هیات علمی دانشکده چوب وکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این بررسی امکان سنجی استفاده از پسماندهای روکش صنوبرو راش برای تولید کفپوش از تخته تراشه جهت دار می باشد. میزان اختلاط روکش صنوبر وراش به ترتیب 60 به 40 درصد بود. در این بررسی زمان پرس (6، 8 و 10 دقیقه) و دمای پرس 170 و 180 درجه سلسیوس به عنوان عامل های متغیر و دیگر عامل ها به عنوان عامل های ثابت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش دمای پرس اثرگذاری معنی دار بر مقاومت خمشی، مدول کشسانی و همچنین سختی ندارد، اما افزایش این عامل اثرگذاری معنی داری بر چسبندگی درونی، واکشیدگی ضخامت و جذب آب تخته ها دارد. همچنین برابر نتایج این تحقیق اثر افزایش زمان پرس بر همه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته تاثیر معنی دار از خود نشان داد

کلیدواژه‌ها


1- Asadi asl,Rahim. 2004 .The Investigation on Feasibility  use of populuse  nigra to produce wafer board.M.Sc.Thesis.Agricultural and Natural resources of Gorgan University.P.38-49.(In Persian)
2- Grasser .John.(2000)Hot pressing of oriented strand board by step closure. Forest Product.J.(50)3,28-34.
3- Habibi,Masodreza.1998. An Investigation on Oriented Strand Boards properties From Veneer. Institue of foerest reserchsP.45-67 .(In Persian)
4- Kashani zade,Mohamad. 1989 .An Investigation  capacity of     rotarycutting  residual to produce OSB.B.Sc.Thesis.Agricultural and Natural resources of Gorgan University.P.25-28.(In Persian)
5- Malek Mahmodi,Farhad.1999.The  Investigation of flowchart of 22 Bahman particle board company .B.Sc.Thesis.Agricultural and Natural resources of Gorgan University.P.45-49.(In Persian)
6- Mohamad Alegh,Abdolhamid.2001.An Investigation on Feasibility  use of populuse  nigra  and nut branches to produce particleboard .M.Sc.Thesis.Agricultural and Natural resources of Gorgan University.P.33-37.(In Persian)
7- Satiue. Wu,(1997).Effect of moisture on bending and breaking resistance of commercial oriented building material. Wood and fiber science(30)2,205,208
8- Yadollahi,Soghra. 2001 .An Investigation on Beech strands and press conditions  on OSB properties.M.Sc.Thesis.Agricultural and Natural resources of Gorgan University.P.18-48(In Persian) 
9- Http://www.alishiri.ir/Ifo/ parquet.htm 
12- Http://www.beck withfurnituredesign.com