تاثیر کاربرد گرافیت پودری بر انتقال حرارت و ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب 3 لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد‌یار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

زمان ساخت تخته خرده چوب 3 لایه ساخته شده از ذرات پوشال رنده (70% در لایه میانی) و خرده چوب صنوبر (30% در لایه‏های سطحی) در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 درصد (وزن خشک چسب) پرداخته شد و همچنین ویژگی‏ها فیزیکی و مقاومت‏های مکانیکی اندازه گیری شدند. نتایج به‌دست آمده از این بررسی نشان داد کاربرد ذرات گرافیت پودری در مجموع میزان انتقال حرارت را در ضخامت تخته به طور معنی‏داری افزایش می‌دهد. همچنین مشخص شد که مقاومت خمشی و مدول کشسانی (الاستیسته) تخته‌ها به طور معنی‏داری افزایش یافته و واکشیدگی ضخامت و جذب آب آنها نیز کاهش می‌یابد، اما بر برش موازی سطح تخته‏ها تاثیر معنی‏داری نداشت. تخته‏های ساخته شده با 15% گرافیت پودری بیشترین میزان مقاومت خمشی (MPa 42/18) و مدول کشسانی (MPa 2298) را داشتند و همچنین کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت را دارا داشتند

کلیدواژه‌ها


[1]     Motie,  N., 2008. Minimizing hot-press time in the manufacturing process of wood plastic composites using thermally conductive fillers, M. Sc. Thesis, dept. of Wood and Paper, University of Tehran. 60 pages. (In Persian).
[2]     Raeisi, M., Enayati, A.A., Doosthoseini, K. and Pourtahmasi, K., 2012. Effect evaluation of layering technique effect with poplar on surface roughness of particleboard, Journal of Wood and Forest Science and Technology, 19 (2): 59-74. (In Persian).
[3]     Farajallahpour, M., 2010. Investigation of Ag & Cu nanoparticle effects on thermal conductivity in press cycle and physical and mechanical properties of particleboard, M. Sc. Thesis, dept. of Wood and Paper, University of Tehran. 65 pages. (In Persian),
[4]     Heiser, L., King, A., 2004. Thermally conductive carbon filler Nylon 6.6, Polymer composites, 25(2): 186–193.
[5]     Easter, J., Chio, S. and Li, S., 2001. Anomalously increased effective thermal conductivies of ethylenglycon-based ano fluidcontaning Cu Nano particles, Applied physics letter, 78(6):7-20.
[6]     Matuana, L.M., 2003. Thermally conductive carbon filler in wood-based composites, Forest products Journal, 53,3. ABI/INFORM Global.
[7]     Doosthoseini K. 2007. Wood composite materials Manufacturing Applications, 2th., University of Tehran, 708 pages. (In Persian).
[8]     Doosthoseini, K., Mohammadkazemi, F., 2011. Investigating of the effect of using bagasse and isocyanate adhesive on the 3-layer particleboard manufacturing, Wood and Paper Science Research 26 (2):300-313. (In Persian).
[9]     Lin, H.C., Fujimoto, Y. and Murase, Y., 2002. Influences of particle size and moisture content on Ultrasonic wave transmission characteristics in thickness direction particleboard, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 46(2): 433 – 444.
[10] Nasiri, N. 2001. Utilization of particle wood’s shape in particleboard production, M.sc. Thesis, Department of Wood and Paper, University of Tehran. 146 pp. (In Persian).