بررسی خواص میکروکریستالین سلولز به دست آمده از ساقه پنبه و پوست کنف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیتوشیمی دانشگاه گلستان

2 دانشیار، دانشکده شیمی، پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده

از جمله موادی که در سال های اخیر از آن به عنوان پر کننده و تقویت کننده زیست تخریب پذیر برای تهیه چند سازه استفاده می شود سلولز، میکرو سلولز و نانو سلولز هستند. در این تحقیق میکروکریستالین‌سلولز (MCC) از پوست ساقه گیاه پنبه و کنف با  هیدرولیز اسیدی توسط هیدروکلریک اسید 2N در نسبت‌های مختلف اسید به خمیر تهیه شد. تاثیر شرایط هیدرولیز برروی خواصی مانند میزان بلورینگی و اندازه بلورهای میکروکریستالین‌سلولز با دستگاه‌های طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل‌فوریه (FT-IR)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند.  نتایج نشان داد که با افزایش میزان اسید در هر دو نمونه میزان بلورینگی افزایش یافته ولی اندازه بلور تغییر نمی‌کند. میزان بلورینگی MCC ساقه پنبه بیشتر از پوست کنف بود. همچنین نتایج SEM  نشان داد که اندازه الیاف ساقه پنبه و پوست کنف پس از تیمار اسیدی میکرونی‌ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]     Dan, W., Shi-bin S., Zhan-qian S., and Myoung-Ku, L., 2010. Evaluation of microcrystalline cellulose prepared from kenaf fibers, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 16(1), 152-156.
[2]     Laka, M., and Chernyav Shaya, S., 1996. Method for obtaining microcrystalline cellulose, Pat. LV 11184.
[3]     Jue, L., Tao, W., and Lawrence, T.,  Drzal, 2008. Preparation and properties of microfiberillated cellulose polyvinyl alcohol composite materials. Composites:Part A, 39:738-746.
[4]     Landin, M., Martinez-Pacheco, R., Gomez-Amoza, J.L., Souto, C., coucheiro, A., and Rowe, R.C., 1993. Effect of batch variation and source of pulp on the properties of the microcrystalline cellulose, International Journal of Pharmaceutics, 91:133-141.
[5]     Gaoknar, S.M., and Kulkrani, P.R., 1987. Improved method for the preparation of microcrystalline cellulose from water hyacinth. Textile Dyer Printer, 20(26):19-22.
[6]     Browning B. L., 1967. Methods of wood chemistry, Interscience, New York, 882 p.
[7]     Segal, L., Greely, J., Martin, A.E., and Conrad, C.M., 1959. An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-Ray diffractometer. Textile Research Journal,  29: 786-794.
[8]     Sugiyama, J., Vuong, R., and Chanzy, H., 1991. Electron diffraction study on the two crystalline phases occurring in native cellulose from an algal cell well. Macromolecules, 24: 4168-4175.
[9]     Xiao, B., Sun, X.F., and Sun, R., 2001. Chemical, structural, and thermal characterization of alkali-soluble lignins and hemicelluloses, and cellulose from maize stems, rye straw, and rice straw. Polymer Degradation and Stability, 74: 307-319.
[10] Krutul, D., 1990. Application of spectroscopy in infrared in investigation on properties of cellulose in the stem of oak wood, Annals of Warsaw Agricultural University SGGW-AR. Forestry and Wood Technol. 39, 95-108.
[11] Alemdar, A., and Sain, M., 2008. Biocomposites from Wheat straw nanofibers: morphology, thermal and mechanical properties, Composites Science and Technology, 68: 557-567.
[12] Sidiras, D. K., Koullas, D.P., Vgeno Poulos, A.G., and Koukios, E.G., 1990. Cellulose crystallinity of affected by various technical processes. Cellulose Chemistry and Technology, 24: 309-317.