نویسنده = صدیقه رفیعی
اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-38

حسین کرمانیان؛ صدیقه رفیعی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی