اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انواع رزین ها و همچنین اختلاط های مختلفی از این رزین ها بر روی خواص کاغذهای اشباع شده انجام شد. در این راستا رزین اوره به صورت 100 درصد، ترکیب رزین های اوره فرماالدهید و ملامین فرمالدهید با ترکیب های مختلف(60/40 و 70/30و 50/50)، ترکیب نانو فیبر سلولز با نسبتهای 1، 2 و 3 درصد به همراه رزین اوره و پلی وینیل استات به صورت 100 درصد خالص برای اشباع کاغذ پایه روزنامه کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده شد. غوطه وری نمونه ها در مرحله اشباع در دو بازه زمانی 5 و 10 ثانیه انجام شد. در مرحله بعد با رزین ملامین فرمالدهید به صورت سطحی پوشش دهی شد و بعد ازآن میزان جذب رزین در مراحل اشباع و پوشش دهی اندازه گیری شد. نتایج آزمون های انجام شده نشان داد که در ترکیب 100% اوره برای مرحله اشباع، از نظر میزان جذب ملامین و ویژگیهای سطحی کاغذ ملامینه، بهترین زمان اشباع در 10 ثانیه می باشد. در تیمارهای ترکیبی، اضافه کردن تا 30% ملامین به اوره به عنوان رزین مرحله اشباع ویژگیهای مناسبتری را از لحاظ مقاومت به لکه، مقاومت به سیگار، مقاومت به ترک و مقاومت به بخار آب داغ برای کاغذ حاصله ارائه می‌دهد. با اضافه کردن نانوسلولز تا 1% در ترکیب رزین اشباع، ویژگیهای بهتری برای کاغذ ملامینه قابل حصول است. همچنین پلی وینیل استات بعنوان رزین اشباع می تواند کیفیتی مشابه با رزین اوره 100 در کاغذهای ملامینه حاصله ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


[1]  Kandelbauer, A., Teischinger, A., 2010. Dynamic mechanical properties of decorative paper impregated with melamin formaldehyde resin. European Journal of Wood and Wood Products, 68:179–187.
[2] Tabatabaei, M., 1984. Industry of veneer and viewing of wood, publication of deputy of cellulosic industries, Industry ministry, 549p. (In Persian).
[3]  Tasooji, M., Tabarsa, T. and Mohamadi, A., 2010. Manufacturing of wheat straw particleboards based on the mixture of MF, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 25(2): 291-301. (In Persian).
[4] Wicher, M., 2012. Base Paper for decorative coating material, European Patent EP 2 222 919 B1.
[5] Kandelbauer, A., Petek, P., Medved, S., Pizzi, A. and Teischinger A., 2010. ON the performance a melamine-urea- formaldehyde resin for decorative paper coating. European Journal of Wood and Wood Products, 68: 63-67.
[6] Istak, a., 2010. The effect of décor paper and resin type on the physical, mechanical, and surface quality properties of particleboards coated with impregnated décor paper. Bioresurces, 5(2):1074-1083.
[7] Ghaemy, M. Sarrafi, y. and karimi, m., 2010. Curing kinetis of DGEBAUF resin system used as laminates in impregnated decorative paper. Iranian Polymer Journal, 19(9):661-668.
[8]  Roberts, R. J. and Evans, P. D., 2005. Effects of manufacturing variables on surface quality and distribution of melamine formaldehyde resin in paper laminates, Composites: Part A, 36: 95–104.
[9] Zanneti, M. and Pizzi, A., 2004. Dependence on the adhesive formulation of the upgrading of MUF particleboard adhesives and decrease of melamine content by buffer and additives, Holz als Roh- und Werkstoff, 61(1): 55-65. 
[10] Kandelbauer, A., Wuzella, G., Mahendran, A., Taudes, I.and Widsten, P., 2009. Using isoconversional kinetic analysis of liquid melamine formaldehyde resin curing to predict laminate surface properties. Journal of Applied Polymer Science, 113(4): 2649 – 2660.