دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-96 
3. بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)

صفحه 27-35

شایسته جهانشاهی؛ تقی طبرسا؛ ژیلا اصغری؛ حسین رسالتی