ارزیابی اثر دمای غوطه وری بر رفتار جذب آب طولانی مدت ماده مرکب پلی اتیلن سنگین / خاک اره چوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

اثر دمای غوطه‌وری بر ویژگی‌های جذب آب طولانی مدت ماده مرکب پلی‌اتیلن سنگین/خاک اره چوب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تخته‌های چوب پلاستیک از مخلوط خاک اره چوب و پودر پلی‌اتیلن سنگین به نسبت 60% وزن پرکننده در دما و فشار ثابت به روش خشک مخلوط/پرس گرم ساخته شد. چگالی (دانسیته) تخته‌ها 3g/cm1 و ابعاد آن 1×35×35 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. با بهره‌گیری از استاندارد 317DIN-EN  نمونه‌هایی برداشته شد و در آب مقطر با دماهای 20، 40و 60 درجه سلسیوس غوطه‌ور شد تا جذب آب طولانی مدت اندازه‌گیری شود. نتایج نشان داد که روند جذب آب در ماده مرکب پلی‌اتیلن سنگین/خاک اره چوب از قانون فیک پیروی می‌کند. با افزایش دمای غوطه‌وری زمان رسیدن به جذب بیشینه کاهش و میزان جذب حداکثر افزایش یافت. ضریب انتشار رطوبت به صورت سهمیگون (پارابولیکی) تحت تاثیر افزایش دمای غوطه‌وری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 
1-      Najafi, A. and Kazemi Najafi, S., 2007. Influence of Water Absorption on Mechanical Properties of Lignocellolusic /HDPE composites. In: Proceeding of 2th International Conference on Recent Advances in Composites Materials. Feb. 20-23 New Delhi, India, pp. 213-218.
2-      Espert, A. Vilaplana, F. and Karlsson S., 2004. Comparison of water absorption in natural cellulosic fibers from wood and one-year crops in polypropylene composites and its influence on their mechanical properties,  Composites. Part A., 35(11): 1267–1276.
3-      George J. Sreekala M. S. and Thomas S., 2001. A review on interface modification and characterization of natural fiber reinforced plastic composites, Polymer Engineering and Science. Vol. 41, No. 9, 1471-1485,
4-      Pothan  L. A. and Thomas S., 2004. Effect of Hybridation and Chemical Modification on the Water-absorption Behavior of Banana Fiber-reinforced Polyester Composites,  Journal of Applied Polymer Science, 91, 3856-3865.
5-      Shi S. Q. and Gardner D. J., 2006. Hygroscopic Thickness Swelling Rate of Compression Mold Wood Fiberboard and Wood fiber/polymer Composite, Composites, Part A., 35:1276-1285.
6-      Tajvidi M. and Ebrahimi Gh., 2003. Water Uptake and Mechanical Characteristics of Natural Filler–Polypropylene Composites,  Journal of Applied Polymer Science, 88:941–946.
7-      Bao, L. R. and Yee, A. F., 2002. Effect of temperature on moisture absorption in bismaleimide resin and its carbon fiber composites. Polymer, 43:3987-3997.
8-      Kazemi Najafi S. Kiaefar A. Hamidinia E. and Tajvidi M., 2007. Water Absorption Behavior of Composites from Sawdust and Recycled Plastics, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26:341–348,
9-      Kazemi Najafi, S. Tajvidi,  M.  and A. Hamidinia,  E. 2007. Effect of temperature, plastic type and virginity on the water uptake of Sawdust / Plastic composites, Holz Roh Werkst, 65:377-382.
10-  Joseph, P. V., 2002. Environmental effects on the degradation behavior of sisal fibre reinforced polypropylene composites. Composites Science and Technology, 62(10-11): 1357-1372.