بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان-دکترا

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

3 هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی

چکیده

حرارت دادن چوب قدیمی‌ترین روش کاهش خاصیت نم پذیری است. امروزه از گرمادهی الکتریکی برمبنای عبور دادن جریان با ولتاژ بالا از درون مواد با به‌کارگیری دو الکترود استفاده می‌شود؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر شوک ناشی از عبور جریان الکتریسیته بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) ایرانی است. عوامل متغیر در نظر گرفته‌شده شامل ولتاژ جریان الکتریسیته در پنج سطح و مقدار فشار در سه سطح بود. برای آنالیز و تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری خواص فیزیکی و مکانیکی از روش فاکتوریل دوعامله استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک الکتریکی چوب راش کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی اندازه‌گیری شده را بهبود بخشیده است. بهترین نتیجه در فشار اتمسفر و ولتاژ 600 ولت به دست آمد بطوریکه مقاومت خمشی نسبت به نمونه شاهد 20 درصد افزایش و مدول الاستیسیته تقریباً سه برابر شد. شوک الکتریکی در حدود 20 درصد واکشیدگی و همکشیدگی چوب راش را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات