مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مقاومت خمشی (MOR) و مدول الاستیسیته خمشی (MOE) تیر لایه‌ای (گلولام) ساخته شده از صنوبر (Populus alba) با اتصال‌دهنده‌های مکانیکی مانند میخ فولادی گالوانیزه، میخ شانه‌ای و پیچ پانلی رزوه درشت و نیز با و بدون چسب و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد انجام شد. چسب مورد استفاده پلی‌اورتان و مقدار مصرف آنg/m2 300 بود. ضخامت، پهنا و طول دهانه گلولام‌های سه‌لایه برای آزمون خمش به‌ترتیب 57، 80 وmm 640 بود. آزمون خمش براساس ASTM D7341 و با دستگاه اینسترون انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین MOR و MOE به‌ترتیب مربوط به گلولام‌های ساخته شده با چهار عدد پیچ در سطح 8× cm28 به همراه چسب (MPa 3/69) و دو عدد میخ فولادی به همراه چسب ( MPa7/6737) بود. همچنین نتایج نشان داد که کمترین MOR و MOE هردو مربوط به گلولام‌های ساخته شده با دو عدد میخ شانه‌ای بدون چسب بود (به‌ترتیب 9/23 و MPa7/1252). نتایج نشان داد که با تغییر مستقل تعداد اتصال‌دهنده MOR و MOE به‌ترتیب 7/3 و کمتر از یک درصد تغییر کرد. بیشترین تغییرات مربوط به تاثیر مستقل کاربرد چسب بوده است (130درصد برای MOR و 8/317 درصد برای MOE). تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فقط تأثیر مستقل کاربرد چسب بر MOR و MOE در سطح اعتماد 95درصد از نظر آماری معنی‌دار است. نتایج مقایسه MOR و MOE گلولام‌های ساخته شده با تیمارهای ساخته شده با دو اتصال‌دهنده و چسب در مقایسه با پرس سرد نشان داد که هیچ اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود ندارد، از‌این‌رو، می‌توان از پیچ، میخ فولادی و شانه‌ای برای ساخت گلولام استفاده کرد، که از بین آنها میخ‌شانه‌ای به دلیل سهولت کاربرد و نصب آن با میخکوب بادی و هزینه کمتر بهترین گزینه است.

کلیدواژه‌ها