اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

2 کارشناسی ‌ارشد بیولوژی و آناتومی چوب ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، اثر فشرده­سازی سطحی بر اشباع­پذیری چوب کاج جنگلی و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع در آن بررسی شد. فشرده­سازی در دو سطح 10 و 20 درصد و در دو جهت شعاعی و مماسی در دمای 160 درجه سانتی­گراد و فشار20 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع در رطوبت تعادل 12 درصد برای مدت 3 دقیقه انجام شد. به‌منظور بررسی اشباع­پذیری، نمونه­ها به روش فشار متناوب همراه با خلاء ابتدایی با استفاده از رنگ رودامینB با غلظت5/0 درصد اشباع شدند و سپس با استفاده از نرم­افزار ImageJ و میکروسکوپ نوری، پارامترهای اشباع­پذیری اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اثر فشرده­سازی بر اشباع­پذیری متأثر از جهت و مقدار فشرده­سازی است. در اثر فشرده­سازی، بر اشباع­پذیری پره­های چوبی افزوده شد ولی تراکئیدهای عرضی اشباع نشدند. اشباع­پذیری چوب پایان بهتر از چوب آغاز بوده و کانال­های رزینی نیز به‌خوبی اشباع‌شده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات