نویسنده = حبیب الله خادمی اسلام
بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 575-586

مهدی علیشیری؛ امیر هومن حمصی؛ حبیبب الله خادمی اسلام؛ محمد طلایی پور؛ صدیقه بصیرجعفری


بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 133-143

مصطفی امام پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ محمد مهدی فائزی پور؛ محمد طلایی پور


بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر)

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 387-399

ولی الله موسوی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ عبد الله نجفی؛ محمد طلایی پور