بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

3 استاد بازنشسته و عضو هیئت علمی،گروه صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران.

4 دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر پوشش­دار کردن چوب تبریزی با نانوذرّات سیلیس روی برخی خصوصیات کارکردی آن می­پردازد. چوب تبریزی با نانوذرات سیلیس (3، 5 و 7 درصد) و زایکوسیل با استفاده از روش پوشش دهی لایه نشانی، پوشش داده شد و نتایج حاصل با چوب­های شاهد تبریزی و نراد مقایسه شدند.ویژگی­های ساختاری نمونه­های چوب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنج مادون‌قرمز بررسی شدند. خصوصیات عملکردی چوب شامل میزان جذب آب، زاویه تماس و دانسیته بررسی شدند. نتایج نشان داد که پیوندهایی بین زایکوسیل و نانو سیلیس در سطح چوب تشکیل شد. پوشش­دار کردن چوب با نانوذرّات سیلیس در غلظت­های 5% و 7%به همراه زایکوسیل جذب آب را در مقایسه با چوب تبریزی شاهد کاهش داد (P<0.05). چوب­های پوشش­دار شده با نانوسیلیس و زایکوسیل، زاویه تماس بزرگتری و دانسیته­ی بیشتری در مقایسه با چوب شاهد تبریزی نشان دادند (P<0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات