نویسنده = حمیدرضا تقی یاری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-10

آذر حقیقی پشتیری؛ علی نقی کریمی؛ حمیدرضا تقی یاری؛ یحیی همزه؛ علی اکبر عنایتی


2. (Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-85

مریم قربانی کوکنده؛ ملیحه اختری؛ حمیدرضا تقی یاری


3. (Populus nigra) تأثیر تیمار بخارگرمایی بر میزان نفوذپذیری گازی گونه چوبی تبریزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 151-159

مائده سیار؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ حمیدرضا تقی یاری


4. بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 83-97

غنچه رسام؛ حسین رنگاور؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی طاهری