شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

5 دانشگااه محقق اردبیلی

10.22034/ijwp.2023.1988931.1581

چکیده

صنعت مبلمان، حیطه‌ی وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که جذب و حفظ مشتریان وفادار، پاشنه آشیل رونق این صنعت تلقی می‏شود. لذا این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر وفاداری مشتری صنعت مبلمان خانگی در شهر رشت انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام شد. پاسخ‏گویان، شامل دو گروه مشتریان و فروشندگان صنعت مبلمان خانگی بودند که توسط روش چندمرحله‏ای تصادفی با انتساب متناسب از بخش‌های مختلف شهر رشت نمونه‏گیری انجام شد. برای تعیین تعداد نمونه فروشندگان (72n=) از جدول بارتلت و همکاران (2001) و برای نمونه‌ مشتریان نهایی (290n=)، از فرمول کوکران (در شرایط با جامعه آماری نامشخص) استفاده شد. از رگرسیون خطی سلسله‌مراتبی (HLM)، خوشه‏بندی K-Means، تحلیل تشخیصی و نرم‌افزار R جهت تحلیل مدل تحقیق استفاده شد. مطابق نتایج، کیفیت محصول و میزان تنوع، بیشترین شاخص‏های رضایت‏مندی مشتریان از فروشگاه‏های صنعت مبلمان خانگی بود. تعداد دفعات تبلیغ گفتاری، به‏خصوص در میان مشتریان وفادار، بیش از تعداد مراجعه‌ خود مشتری به فروشگاه مورد توجه بود. همچنین، تصویر درک‏شده بر رضایت‏مندی و وفاداری مشتریان بسیار تأثیرگذار بود. با بهبود تصویر درک‏شده مشتریان از فروشگاه، رضایت‏مندی آنان با ضریب 875/0 افزایش پیدا می‌کند. همچنین، میزان رضایت‏مندی (متغیر میانجی) بیشتر از سایر مؤلفه‏ها بر وفاداری مشتریان اثرگذار بود. ارایه ابزارهای سنجش کیفیت به مشتری، توجه به پویایی و تنوع، ارایه مشوق‏ها یا تخفیفات ویژه‏، دوره‌های همفکری (آموزشی) و مزایای تشویقی به پرسنل و تدوین روش هرم مشتری در فروشگاه، بر میزان وفاداری مشتریان خواهد افزود.

کلیدواژه‌ها


[1] Mohammadmoradi, Z. And Ghofrani, M., 2020. Investigating the effectiveness and impact off factors affecting the growth and economic development off the classical furniture industry (Case study: Tehran province). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(2): 281-292. (In Persian).
[2] Mirjafari, E., Mozafari, M., Abedi, H. And Askari, F., 2022. Provide a strategic marketing model in the furniture industry based on exploratory mixed research plan.). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 13(2): 171-186. (In Persian).
[3] Mahothan, T., Laohavichien, T., Srivardhana, T., Lertlop, W., Lakviramsiri, A. and Chantabutr, P., 2022. The Impact of Brand Image on Brand Loyalty: The Mediating Role of Brand Love. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 14 (2): 18-34.
[4] Mai, D. A. M. S. and Cuong, D. A. M. T., 2021. Relationships between Services Quality, Brand Image, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty. The Vol: 14 No: 2 Year: 2022 ISSN: 2146-0744 (Online) (pp. 18-34. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3): 585-593.
[5] Leong, R. M., Michael, E., Bakar, A. R. A., Ibrahim, I. M., Veerappan, G. and Rajamanickam, S., 2012. A Study of the influence of customer loyalty on sportswear buying behavior of Malaysian male consumers. European Journal of Social Sciences, 28 (1): 50-63.
[6] Irfal, M., and Mulyanto, H., 2016. Pengaruh Service Quality Terhadap Customer. Pengembangan Wiraswasta, 18 (2): 141-152.
[7] Siti Hardianti, A., 2022. Perceptions of Quality, Price and Brand Image Affect the Loyalty of Yogyakarta Adolescent Consumers in Using iPhone Products. 5 (11): 3235-3243.
[8] Chang, A., Melewar, T. C., Chiang, H-H. and Han, T-S., 2012. A multilevel investigation of relationships among brand‐centered HRM, brand psychological ownership, brand citizenship behaviors, and customer satisfaction. European Journal of Marketing, 46(5): 626-662.
[9] Mehri Charvdeh, M., Tajdini. A. And Pourmosa, Sh., 2016. Identifying and ranking of the effective factors on customer loyalty in the wooden furniture industry by ANP and fuzzy DEMATEL approaches in Guilan and Alborz Provinces. J. of Wood & Forest Science and Technology, 22 (4):29-54. (In Persian).
[10] Rahmawati, R. and Sentana, I. P., (2021). The Effect of Product Quality on Customer Loyalty with the Mediation of Customer Satisfaction. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 9(2): 2349-0349.
[11] Sugiyarti, G. and Mardiyono, A., (2018). The Impact Service Quality, Corporate Image, Price Perseption and Customer Value to Customer Satisfaction. Asian Journal of Business and Management Sciences, 10(2): 1-15.
[12] Ghafari Ashtiani, P. and Eskandari Mehrabadi, A.R., 2011. Assessing the relationship between loyalty program attributes, store satisfaction and store Loyalty. Journal of Marketing Management, (6)10: 27-45.
[13] Khundyz, Z., 2018. The Influence Factors of Brand Loyalty: Mobile Phone Industry. American Journal of Industrial and Business Management, 8: 1624-1633.
[14] Gong, T. and Yi, Y., 2018. The effect of service quality on customer satisfaction, loyalty, and happiness in five Asian countries. Psychology and Marketing, (35)6: 427-442.
[15] Surucu, O., Ozturk, Y., Okumus, F. and Bilgihan, A., 2019. Brand awareness, image, physical quality and employee behavior as building blocks of customerbased brand equity: Consequences in the hotel context. J. Hosp. Tour. Manag, 40: 114–124
[16] Vajard daya, C. and Fernando, M. S. C. L., 2019. Factors Influencing Purchase Intention towards a Retail Clothing Company. International Research E-Journal on Business and Economics, (3)1.
[17] Lari, H. A., Foroudi, P. and Imani, S., 2021. Behavioural intentions in the UK fashion industry: The impact of perceived fashion innovativeness on fashion brand image with the moderating role of social media marketing and lovemark. In Building Corporate Identity, Image and Reputation in the Digital Era, Routledge, 307-346.
[18] Bartlett, E., Kotrlik, J. and Hiiggiinss, C., 2011. Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43-50