تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد،ایران

2 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

3 هیئت علمی

چکیده

اهمیت تمرکز بازار جهت اخذ تصمیمات و سیاست‌های دولت در جهت تنظیم بازار امری اجتناب‌ناپذیر است. در این تحقیق به منظور شناخت وضعیت بازار واردات تخته خرده‌چوب شاخص‌های بازار محاسبه گردید تا به دست‌اندرکاران و دولتمردان این صنعت جهت شناخت بازار تخته‌خرده‌چوب و شناسایی پتانسیل تولید کمک نماید. با استفاده از شاخص‌های نسبت تمرکز، هرفیندال– هیرشمن، هال- تایدمن، جامع تمرکز صنعتی و هانا-کای، ساختار بازار برای بازه‌ زمانی سال‌های 1388 لغایت 1397 تحلیل شد. طبق محاسبات انجام شده میانگین شاخص نسبت تمرکز چهار کشور عمده صادر کننده به ایران برای دوره ده ساله مورد مطالعه به میزان 81/97 درصد از کل واردات تخته خرده چوب به کشور بوده است که نشان‌دهنده یک بازار با انحصار چندجانبه می باشد. دیگر شاخص‌ها نیز شامل شاخص هرفیندال– هیرشمن به مقدار 5561، شاخص هال تایدمن به مقدار 54/0، شاخص جامع تمرکز صنعتی به میزان 79/0 و شاخص هال تایدمن در مقادیر α برابر با 6/0به میزان 12/3، در α برابر با 5/1 برابر با 27/2 و در مقدار α برابر با 5/2 به میزان 02/2 بوده است. در نهایت نتایج گویای وضعیت بازار انحصار چند جانبه واردات تخته خرده چوب بوده است. وضعیت این انحصار با توجه به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت ها و تغییر و تحول در تولید داخلی تخته خرده‌چوب در دوره ده‌ساله نوسان داشته و میزان انحصار تغییر نموده است ولی در کل، بازار واردات تخته خرده‌چوب از بازارهای انحصاری در ایران بوده و در این وضعیت بازار، کشورهای صادرکننده می توانند بر سر قیمت و میزان صادرات با یکدیگر اعتلاف نمایند. ترکیه، امارات، تایلند، ایتالیا و روسیه طی دوره مورد بررسی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در بازار واردات تخته خرده‌چوب بوده‌اند به طوری که براساس شاخص‌ها بیشترین واردات از این کشورها بوده و نشان‌دهنده‌ی انحصار چند جانبه حاکم بر این بازار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bayatkashkoli, A. and Mehmandoost, M., 2017. The study of production, employment and trade in wood industry of Iran. J. of Wood and Forest Science and Technology, 24 (3):143-156.
[2] Molla Hassany, A., Tajedini, A. and Roohnia, M., 2013. Investigating and determining the factors affecting demand for timber imports in Iran. Journal of Wood and Paper Industries of Iran, Year 4, 1:101-116. (In Persian).
[3] Adeli, K., Yachkaschi, A. and Mohammadi Limaei, S., 2012. A Study of the Condition of Timber Production in Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade. Journal of Sustainable Development, 5(1):144-154.
[4] MarviMohajer, M.R. 2005.Silvicualture, Tehran university Publications, Trhran, Iran,387p (In Persian).
[5] Mollahassani, A. 2011.Investigation of influencing factors on demand for imports of Roundwood, M.S.c. Thesis, Department of Wood and Paper Science and Technology, Islamic Azad University, 110 pages (In Persian).
[6] Association of Iran Wood Industries Employers. 2009. Statistics of import and export for all kinds’ paper, wood-based panels and round wood in http://www.iranwoodind.com/ main_fa.asp. (In Persian).
[7] Shahiki Tash, M. N. and Nasiri Aghdam, A., 2011. Concentration, barriers to entry and economies of scale in water cooler industry and evaluation cost welfare of effective monopoly structure. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 8(1): 73-98. (In Persian).
[8] Esmailipour Masuleh, E., 2015. Evaluation of monopoly, competition and concentration in cement market. Commercial Surveys, 71: 54-68. (In Persian).
[9] Esfandiyari Mohammad Ali., 2016. Comparison of production and consumption of particleboard and MDF in different countries of the world and Iran, Journal of Wood, Furniture and Paper Industries, 13(97). (In Persian).
[10] Mordor Intelligence, 2020. Particle board market, growth. Trends and forecasts (2019-2024), Available from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/particle-board-market. Accessed on Oct 2020.
[11] Tajdini A, Najar Khoshkar Langerudi   Sh, Safdari V.R. and Roohnia M (2014) The impact of macroeconomics variables on imports of particaleboard and MDF in Iran, Jurnal of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 21 (3). (In Persian).
[12] Bayatkashkoli, A., Amiri, S., Faezipur, M., and Dosthosyni, K. 2006. Marketing assessment of poplar small diameter timber and its products in IRAN. Natural resources journal of IRAN.59:4.41-57. (In Persian).
[13] Jalal Abadi, A.A., Aziz Nejad, S. And Mostaghimi, M.R. 2007. The impact of Macroeconomic variables on capital and intermediate goods in Iran’s industries. Qua. J. Econ. Res. 24: 7. 77-102. (In Persian)
[14] Tajdini, A., Mofrad, H., Latibari, A.J. and Roohnia, M. 2011. Analysis Wood- Based Panels Import to Iran: Simultaneous Equations Model Approach. Afric. J. Bus. Manage. 5: 34. 13169-13175.
[15] Pourebadalahan Kovich., M. Mohamdzade, P., Falahi, F. and Hekamti Farid, S., 2013. Study of different indicators of concentration in the cement industry of the country. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1(2): 71-88.
[16] Hirschmann, A., 1964. The Paternity of an Index. American Economic Review, 761pp.
[17] Hall, M and Tideman, N., 1967. Measures of concentration. Journal of the American Statistical Association, 62: 162-168.
[18] Namdari S., Adeli K., Mohammadi Limaei S., 2019, Competition, monopoly and concentration in wood pulp and recovered paper import market of Iran, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 10, No. 1(In Persian).
[19] Hannah, L.and Kay, J A., 1977. Concentration in modern industry: theory, measurement, and the U.K. experience, Macmillan, 144 pp.
[20] Islamic Republic of Iran Customs, 2020, Import and export of particle board to Iran (2010-2019), Available from http://www.irica.gov.ir/. Accessed on Oct 2020.
[21] Bayatkashkoli, A., Rafie, A., Azizi, M., Amiri, S. and Kabourani, A. 2007.Estimaton of future trend of Wood products import and export, J. Agric. Natur. Resour. 15: 1. 73-83. (In Persian).