پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، و مسئول مکاتبات. گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشگاه پیام نور

3 Assistance Professor Of Department of Chemistry, Payame Noor University, P. OBox, 19395-4697, Tehran, Iran

چکیده

امروزه نخ‌های، پلی‌اتیلن ترفتالات به دلیل ارزان بودن جایگزین نخ پنبه شده‌اند.  اما خواص سلولز مانند دمای انتقال شیشه (Tg) بالا و جذب رطوبت؛ ویژگی‌های مهمی است که نخ پلاستیکی ندارد. ذوب و مخلوط کردن پلی‌استر و سلولز روشی معمول است اما سبب کاهش مقاومت مکانیکی می‌شود.  بنابراین در این پژوهش سطح پلیمر مصنوعی پلی‌اتیلن ترفتالات با سلولز ویسکوز پیوند خورد و پوشش سلولزی برقرار شد. برای پوشش پلی‌اتیلن ترفتالات درروش اول, ابتدا سطح پلیمر در محلول H2SO4 85 درصد هیدرولیز شد سپس با قرار دادن در محلول سلولز ویسکوز؛ پلیمر با سلولز پیوند داده شد. در روش اول سلولز ویسکوز با اتیلن دی آمین و Cu(OH)2  تهیه شد. در روش دوم PET پس از قرار گرفتن در محلول H2SO4 85 درصد به مدت 5 دقیقه؛ داخل محلول سلولز ویسکوزی رفت که با استفاده از NaOH 50 درصد و CS2 تهیه‌شده بود. روش سوم هیدرولیز پلی‌اتیلن ترفتالات در محلول NaOH و پوشش آن با خمیر سلولزی که شامل آمیزه‌ای از اتیلن گلیکول و اوره بود. از طیف‌سنجی فروسرخ برای سنجش پیوند سلولز و PET استفاده شد. تفسیر نتایج FT-IR نشان داد پیوند شیمیایی بین PET و سلولز برقرارشده و در روش اول پیوند بهتری برقرارشده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mishra, S., Goje, A. S., & Zope, V. S. 2003. Chemical recycling, kinetics, and thermodynamics of hydrolysis of poly (ethylene terephthalate) (PET) waste in sulfuric acid in presence of phosphoric acid. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42(4): 581-603.
[2] Santos, A. S., Farina, M. Z., Pezzin, P. T., & Silva, D. A. 2008. The application of peach palm fibers as an alternative to fiber reinforced polyester composites. Journal of reinforced plastics and composites, 27(16-17): 1805-1816.
[3] Abdolrasouloromiehie-fatemehjafarzadeh. 2015. plastic-wood composite associate professor. 10th Ed. iran polymer and petrochemical institute polymer engineer.97p. ISBN: 978-964-91241-0-0. (In Persian)
[4] B. Masoomy .A.entezami. 2011.essentialofchemical polymer .4th Ed.Public by payam nor university.120p. ISNB: 978-964-387-297-7. (In Persian)
[5] Dr. Mohammad J.Zohurian-Mer. 2014. Natural polymers. iran polymer and petrochemical institute.616p. ISBN: 978-600-93931-6-9. (In Persian)
[6] Liu, D., Liu, Y., & Sui, G. 2016. Synthesis and properties of sandwiched films of epoxy resin and graphene/cellulose nanowhiskers paper. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 84: 87-95.
[7] Karayannidis, G. P., & Achilias, D. S. 2007. Chemical recycling of poly (ethylene terephthalate). Macromolecular Materials and Engineering, 292(2): 128-146.
[8] Mishra, S., Goje, A. S.2003."Chemical recycling, kinetics, and thermodynamics of alkaline depolymerization of waste poly (ethylene terephthalate) (PET)", Polym React Eng, 11: 963-987.
[9] Shukla, S. R., & Harad, A. M.2006. Aminolysis of polyethylene terephthalate waste. Polymer degradation and stability, 91(8): 1850-1854.
[10] Kathalewar, M., Dhopatkar, N., Pacharane, B., Sabnis, A., Raut, P., & Bhave, V. 2013. Chemical recycling of PET using neopentyl glycol: Reaction kinetics and preparation of polyurethane coatings. Progress in Organic Coatings. 76(1): 147-156.
 [11] Fan, M., Dai, D., & Huang, B. 2012. Fourier transform-materials analysis. Fourier transform-materials analysis,60: 45-68. DOI: 10.5772/35482.
[12] Pereira, A. P. D. S., Silva, M. H. P. D., Lima Júnior, É. P., Paula, A. D. S., & Tommasini, F. J. 2017. Processing and characterization of PET composites reinforced with geopolymer concrete waste. Materials Research, 20: 411-420.
[13] Ciera L, Beladjal L, Almeras X, Gheysens T, Van Landuyt L, Mertens J, Niestrasz V, Van Langenhove L.  .2014. Morphological and Material Properties of Polyethyleneterephthalate (PET). Fibres with Spores Incorporated. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 22 (106): 29-36.
[14] E. Ostadi1, J. Morshedian. And Y. Jahani. 2015. The influence of using waste PET on the mechanical and rheological properties of wood flour filled PP composites. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29 (4):581-590. DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8478.
[15] Kurokawa, H., Ohshima, M. A., Sugiyama, K., & Miura, H. 2003. Methanolysis of polyethylene terephthalate (PET) in the presence of aluminium tiisopropoxide catalyst to form dimethyl terephthalate and ethylene glycol. Polymer Degradation and Stability, 79(3): 529-533.