ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده

در این تحقیق از مونواتانولآمین با غلظت 15 درصد به همراه افزودنی سولفیت‌پتاسیم در 4 سطح و پخت سولفیت‌پتاسیم با قلیائیت 14 درصد به همراه افزودنی مونواتانول‌آمین در 4 سطح به عنوان مایع پخت جهت خمیر کاغذسازی از کلش برنج مورد استفاده قرار گرفته اند. سولفیت‌پتاسیم/هیدروکسید‌پتاسیم و سولفیت‌سدیم/ هیدروکسید‌سدیم در نسبت‌های 50/50 درصد و تیمار سولفیت‌سدیم در قلیاییت 14 درصد به عنوان تیمارهای شاهد انتخاب گردیدند. بر اساس نتایج بدست آمده خمیرکاغذ تولیدشده با مونواتانول‌آمین (15 درصد) دارای بیشترین بازده کل و بیشترین عدد کاپا می‌باشد. با استفاده از سولفیت پتاسیم به عنوان عامل افزودنی در پخت‌های مونواتانول‌آمین مقدار وازده، بازده کل و عدد کاپا کاهش می‌یابد به‌طوری‌که کم‌ترین بازده و کم‌ترین عدد کاپا مربوط به تیمار مونواتانول-آمین (15 درصد) در ترکیب با سولفیت‌پتاسیم (40 درصد) می‌باشد. در تیمار سولفیت‌پتاسیم (14 درصد) مشاهده شد که با افزایش غلظت مونواتانول‌آمین به عنوان عامل افزودنی میزان بازده کل افزایش و میزان وازده و عدد کاپا کاهش می‌یابد. بیشترین شاخص کشش مربوط به تیمار مونواتانول‌آمین (15 درصد) در ترکیب با سولفیت‌پتاسیم (10 درصد) و بیشترین شاخص ترکیدن مربوط به تیمار سولفیت‌پتاسیم (14 درصد) در ترکیب با مونواتانول‌آمین (20 درصد) می‌باشد. با توجه به نتایج ویژگی‌های نوری مشخص شد که بیش-ترین میزان درجه‌روشنی مربوط به سولفیت‌پتاسیم (14 درصد) در ترکیب با مونواتانول آمین (20 درصد) و بیشترین ماتی مربوط به مونواتانول آمین 15 درصد می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فرآیند مونواتانول‌آمین در ترکیب با سولفیت‌پتاسیم می‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی بر روی کلش برنج اجرا شود و ویژگی‌های خمیرکاعذهای تولیدی به ویژه از نظر مقاومت‌های مکانیکی در حالت ترکیبی برتر از فرآیند سودا و فرایند هیدروکسید پتاسیم به تنهایی می‌باشند. همچنین کاربرد فرآیندهای ترکیبی برای خمیرکاغذسازی از کلش برنج می تواند امکان استفاده از مایع پخت باقیمانده را به عنوان کود آلی فراهم آورد، مایعی که بازیابی آن چالش برانگیز به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ates, S., Atik, S., Ni, Y. and Gumuskaya, S., 2008. Comparison of different chemical pulps from wheat straw and bleaching with xylanase pre-treated TCF method. Turk. J. Agr. Forest, 32: 561–570.
[2] Kulkarni, A.G., Mathur, R.M. and Panda, A., 1989. Nature of spent liquors from pulping of non-wood fibrous raw material. Tappi Proceedings of the Conference of Inter. Sym. On Wood and Pul. Chem, Raleigh (USA),. 485–492.
[3] Hedjazi, S., Heidari, a. Adli, A., Jahan Latibari, A., Hmazeh, Y., Kordsachia, O. and Ahmadi, M., 2011. Ethanolamine Pulping- As A Novel Opportunity to Overcome Rice Straw Pulping Challenges. Proceedings of the 16th, ISWFPC. Vol. 1 
[4] Wallis, A.F.A., 1980. Wood pulping with monoethanolamine in pressure vessels. APPITA J. 33: 351–355.
[5] Kubes GJ, Fleming BI, MacLeod JM . and Bolker HI., 1978. Sulphide-free alkaline delignification, IV, extension of soda-ethylenediamine pulping to various species. Tappi Pulping Conference, New Orleans, LA, p 27-31.
[6] Shiralizadeh, F., Hedjazi, S. and Ahmadi M., 2015. Evaluation of pulp properties produced from rice straw by combination the monoethanolamine and potassium hydroxide. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research , 30 (1): 46-59. (In Persian).
[7] Hedjazi, S., Mohammadi Shirkolaee, J. and Ahmadi, M., 2018. The pulp producing with monoethanolamine process from barely straw and ECF bleaching of obtained pulp. Forest and Wood products, 70 (4): 691-700. (In Persian)