بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، ایران

چکیده

با توجه به کمبود چوب در کشور استفاده از سایر منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی مانند گونه‌های تند رشد بامبو دورنمای نوید بخشی دارد. منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی ترکیبات شیمیایی و ساختار آناتومیکی متفاوتی داشته و اغلب استفاده از آنها در ساخت چندسازه‌های چوبی باعث کاهش کیفیت نهایی تخته می‌شود. در این تحقیق سعی شده است مقداری از خرده چوب صنعتی مورد استفاده در ساخت اوراق فشرده چوبی با خرده‌ریزهای بامبو (10، 20 و 30 درصد) جایگزین شود. از طرفی جهت کاهش اثرات منفی حاصل از افزودن بامبو از پودر پلی پروپیلن نیز در دو سطح 5 و 10 درصد استفاده شد. مواد گفته شده پس از اختلاط با چسب اوره فرم آلدهید در زیر پرس گرم فشرده سازی شدند. برای انجام آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی از استانداردهای اروپایی مجموعه EN استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از 10 درصد پلی‌پروپیلن و20 درصد بامبو منجر به بیشترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته می‌شود. اما با افزایش درصد بامبو (30 درصد) مقاومت‌های فوق کاهش یافت. میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌ها بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب با افزایش میزان بامبو ‌روند افزایشی و با افزایش میزان پلی پروپیلن از 5 به 10 درصد روند کاهشی داشت. بر اساس یافته‌های این تحقیق قابلیت استفاده از خرده‌ریزهای بامبو تا سطح 20 درصد و پلی پروپیلن تا سطح 10 درصد برای ساخت تخته‌ خرده‌چوب‌های نجاری به منظور استفاده در شرایط خشک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Barros, R. M., Mendes, L. M., Novack, K. M., Aprelini, L. O. and Botaro, V. R., 2011. Hybrid chipboard panels based on sugarcane bagasse, urea formaldehyde and melamine formaldehyde resin. Industrial Crops and Products, 33(2): 369-373.
[2] Ashori, A. and Nourbakhsh, A., 2010. Bio-based composites from waste agricultural residues. Waste Management, 30(4): 680-684.
[3] Ghorbani Kookandeh, M., Doosthoseini, A., Karimi, N. and Mohebby, B., 2008. Investigation on the effect of wood particles acetylation on heat transfer during press and Mechanical properties of particleboard. Journal of the Iranian Natural Resources, 61(1): 163-174. (In Persian).    
[4] Saberhamishegi, S. M. and Baba Akbari, M., 2008. Rice technology. Organization of Agricultural ngineering and Natural Resources, 83p. (In Persian).
[5] Faezipour, M., Kabourani, A. and Parsapajouh, D., 2002. Paper and composites from agro- based resources. Tehran University Press, 573p. (In Persian).
[6] Verma, C. S. and Chariar, V. M., 2012. Development of layered laminated bamboo composite and their mechanical properties. Composite: Part B, 43: 1063-1069.
[7] Yahyavidizaj, M. and Khazaeian, A., 2014. Improving the mechanical and physical of wheat straw particleboard using polypropylene powder. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(3): 464-473. (In Persian).
[8] Karimi, A. N., Roohani, M., Parsapajooh, D. and Ebrahimi, GH., 2003. The possibility of using    lignocellulosic fibers in manufacturing fiberboard with polypropylene. Iranian Journal of  Natural Resources, 57(3): 491-506. (In Persian).
[9] Dadkhah Tehrani, B., Omidvar, A., Shakeri, A. R., Madhooshi, M. and Ramtin, A. K., 2009. Study on the tensile properties of bagasse polypropylene composite. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 16(2): 17-34. (In Persian).
 [10] Ayrilmis, N., Heon Kwon, J. and Hyung Han, T., 2012. Improving core bond strength and dimensional stability of particleboard using polymer powder in core layer. Composites Part B: Engineering, 43(8): 3462-3466.