بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی خواص فیزیکی شامل: جذب آب، واکشیدگی ضخامت، بازگشت فنری و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا ساخته شده از الیاف اکسیدشده و مقادیر مختلف چسب انجام شد. به منظور اصلاح سطوح الیاف، الیاف با اسیدنیتریک 40 درصد تیمار شدند. پس از چسب زنی الیاف با اوره فرم آلدهید (7 و 9 درصد بر اساس وزن خشک الیاف)، تخته های با دانسیته 9/0 گرم بر سانتیمتر مکعب، به وسیله پرس گرم در دمای 175 درجه سانتی گراد و زمان 4 دقیقه ساخته شدند. نتایج طیف سنجی، کاهش گروه های عاملی هیدروکسیل و افزایش گروه کربوکسیل متعاقب اصلاح اکسیدی را تائید نمود. نتایج آزمون غوطه وری کوتاه مدت در آب نشان داد که در تخته های حاوی الیاف اصلاح اکسیدی و 9 درصد چسب اوره فرم آلدهید، کمترین جذب آب و واکشیدگی ضخامت به ترتیب با میانگین 5/78 و 65/28 درصد اندازه گیری شد. بازگشت فنری تخته های اصلاح شده حاوی چسب کمتر، ناشی از آزاد شدن تنش ها و گسستن بیشتر اتصالات بود که به کاهش معنی دار چسبندگی داخلی منتهی شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Pierre-Louis, C., Riedl B. and Wang X.M., 2008. Investigation of Urea Melamine-Formaldehyde (UMF) resin penetration in Medium-Density Fiberboard (MDF) by High Resolution Confocal Laser Scanning Microscopy. Holz Roh Werkst, 66: 129-134.
[2] Maloney, T.M., 1996. The family of wood composite materials. Forest products Journal, 46: 19-26.
[3] Sellers, T., 2001. Wood adhesive innovations and applications in North America. Forest products Journal, 51: 12-22.
[4] Johns. W.E. and Woo, H.K., 1978. Surface treatments for high- density fiberboard. Forest products Journal, 28 (5): 42-48.
[5] Murmanis, L., 1982. Microscopy of Acid-Activated Bonding in Wood. Wood and Fiber Science, 15(3): 203-211.
[6] Nazarnezhad, N., Doosthosseini k. and Latibari, A.G., 2003. Application of wood particles surface activation and non-conventional bonding in particleboard production. Iranian Journal Natural Resources, 56(3): 293-299. (In Persian).
[7] Nazarnezhad, N., 2011. Study of particleboard manufacture by nonconventional bonding. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(1): 1-9. (In Persian).
[8] Doosthoseini, k., Zarea hosseinabadi, H. and Moradpour, P., 2013. Oxidative activation of bagasse fibers surfaces in medium density fiberboard manufacturing. Drvna industrija, 64 (3): 239-245.
[9] Shen, K.C., 1974. Modified powdered spent sulfite liquor as binder for exterior wafer board. Forest products Journal, 24(2):38-44.
[10] Roffael E. and Dix B., 1991. Lignin and ligninsulfonate in nonconventioal bonding-on overview. Holz als Roh- Und Werkstoff, 49:199-205.
[11] Palardy, R.D., Haataja, B.A., Shaler, S.M., Williams, A.D. and Laufenberg, TL., 1989. Pressing of wood composite panels at moderate temperature and high moisture content. Forest products Journal, 39(4):27–32.
[12] Mohebby, B., Gorbani-Kokandeh, M. and Soltani, M., 2009. Springback in acetylated wood based composites. Construction and Building Materials, 23:3103–3106.
[13] European Standard, Particleboards and fiberboards, determination of swelling in thickness after immersion. European Standardization Committee, Brussell, EN 317, 1996.
[14] Standard test method for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials. Designation, West Conshohocken, American Society for Testing and Materials, ASTM- D 1037, 1999.