بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

چکیده

بدین منظور 9 اصله درخت نرمال ممرز در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب و از هر درخت گرده‌بینه‌هایی در ناحیه قطر برابر سینه تهیه گردید. سپس 324 نمونه‌ کاملا˝ سالم تهیه شده از چوب بالغ در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 35، 65 و 95 درصد و دمای 3 20 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. ابتدا خواص فیزیکی نمونه‌ها اندازه‌گیری و سپس بعد از 3 هفته متعادل‌سازی، آزمون خمش با هدف تعیین حداکثر بار شکست بر روی 81 نمونه‌ در این سه شرایط رطوبت نسبی انجام گرفت. 10، 20 و 30 درصد حداکثر بار شکست حاصل شده از آزمون خمش تعیین و سپس آزمون خزش خمشی چهار نقطه‌ای به منظور اندازه‌گیری پارامترهای خزش بر روی 243 نمونه در بازه زمانی 14 ساعت بارگذاری (رفت) و 10 ساعت برداشت بار (بازگشت) در شرایط رطوبت نسبی یاد شده انجام و بر اساس آنها میزان خزش – بازگشت، مدول خزش و خزش نسبی نمونه‌ها مورد محاسبه قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن بود که، تأثیر سطوح مختلف رطوبت نسبی و بار بر پارامترهای خزش معنی‌دار است، بطوریکه بالاترین و پایین‌ترین نمودار خزش نسبی به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 95 و 35 درصد و بالاترین و پایین‌ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی‌ 35 و 95 درصد تشکیل گردید. در اثر مستقل بار، بالاترین و پایین‌ترین منحنی خزش نسبی به ترتیب در دو سطح بارگذاری 30 و 10 درصد حداکثر بار شکست و بالاترین و پایین‌ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در 10 و 30 درصد حداکثر بار شکست مشاهده گردید. نتایج افزایش خواص خمشی موجب کاهش پارامترهای خزش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]     Ebrahimi, Gh., 2013. Mechanics of wood and wood composites. Tehran university publications, Tehran, Iran: 181-236.
[2]     Nakano, T., 1999. Analysis of creep of wood during water adsorption based on the excitation response theory. Journal of wood science, 45(1): 19-23.
[3]     Cai, Z., Fridley, K.J., Hunt, M.C. and Rosowsky, D.V., 2002. Creep and creep – recovery models for wood under high stress levels. Wood and Fiber Science, 34(3): 425-433.
[4]     Kojima, Y. and Yamamoto, H., 2004. Effect of microfibril angle on the longitudinal tensile creep behaviour of wood. Journal of Wood Science, 50 (4): 301-306.
[5]     Kojima, Y. and Yamamoto, H., 2005. Effect of moisture content on the longitudinal tensile creep behaviour of wood. Journal of Wood Science, 51(5): 462-467.
[6]     Roszyk, E., 2005. Effect of bending stresses on the wood creep in conditions of asymmetric changes in moisture content. Folia Forestalia Polonica,SeriesB, 36: 15–26.
[7]     Kaboorani, A., Blanchet, P., and Laghdir, A., 2013. A rapid method to assess viscoelastic and mechano-sorptive creep in wood. Wood and fiber science, 45(4):370-382.
[8]     Ma, X., Wang, G., Jiang, Z., Xian, Y. and Li, H., 2014. Comparison of bending creep behaviour bamboo-based composites manufactured by two types of stacking sequences. Bioresources 9(3): 5461-5472.
[9]     Kiaei, M., 2012. Effect of site and elevation on wood density and shrinkage and their relationships in Carpinusbetulus, For. Stud. China, 14(3): 229-234.
[10] Ishimaru, Y., Oshima, K., and Iida, I., 2001. Changes in the mechanical properties of wood during a period of moisture conditioning. Journal of Wood Science, 47(4):254-261.
[11] Obataya, E., Norimoto, M. and Gril, J., 1998. The effects of adsorbed water on dynamic mechanical properties of wood. Polymer (Guildf), 39(14):3059-3064.
[12] Sayed-Ahmed, M.and Sennah, K., 2013. Effect of Temperature and Relative Humidity on Creep Deflection for Permanent Wood Foundation Panels. Montréal, Québec, Canadian Society for Civil Engineering, pp. 1-10.
[13] Zhan, J.F., Gu, J.Y. and Shi, S.Q., 2009. Rheological behaviour of larch timber during conventional drying. Drying Technology, 27(10): 1041-1050.
[14] Zhan, J.F., Gu, J.Y. and Ai, M.Y., 2004. The preliminary study on drying process traverse strains of Asian with pith. Scientia Silvae Sinicae, 40(5): 174-179.
[15] Rammer, D. R., 2010. Wood handbook: wood as an engineering material, General Technical Report FPL– GTR–190, Madison, Wisconsin: Forest Products Laboratory.
[16] Taniguchi, Y.and Ando, K., 2010: Time dependence of Poisson’s effect in wood: Volume change during uniaxial tensile creep. Journal of Wood Science, 56(2): 100-106.
[17] Moosavi, V., Khademi Eslam, H., Bazyar, B., Najafi, A. and Talaeepoor, M., 2016. Bending Creep Behavior of Hornbeam Wood. Drvna Industrija, 67(4): 341-350.
[18] Dong, F., Olsson, A. M. and Salmen, L., 2010: Fiber morphological effects on mechano-sorptive creep. Wood Science and Technology, 44(3): 475-483.
[19] Najafi, A. and Kazemi Najafi, S., 2009. Effect of load levels and plastic type on creep behavior of wood sawdust/HDPE composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 28(21): 2645-2653.