تأثیر تیمار قلیایی بامبو بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از بامبو - خرده چوب صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

چکیده

در این تحقیق، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب همسان ساخته شده با پودر بامبو (با و بدون تیمار قلیایی) و ذرات خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پودر بامبو (30 مش) با هیدروکسید سدیم 5 درصد به مدت 120 دقیقه تیمار گردید. خرده‌چوب صنعتی از شرکت صنعت چوب شمال تهیه شد. نسبت وزنی پودر بامبو (با و بدون تیمار قلیایی) به خرده چوب در چهار سطح (100/0، 90/10، 80/20، 70/30) به عنوان متغیرهای مستقل این مطالعه انتخاب گردید. از رزین اوره فرم آلدهید به میزان 10 درصد وزن خشک ماده اولیه و از کلرید آمونیوم به عنوان هاردنر به میزان 2 درصد وزن خشک رزین استفاده شد. برای انجام آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی از استانداردهای EN استفاده شد. نتایج خواص مکانیکی تخته‌های ساخته شده از بامبو تیمار شده به طور معنی‌داری بیشتر از نمونه‌های ساخته شده از بامبو تیمار نشده بود. در اثر تیمار قلیایی میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب کاهش یافت. مرسریزاسیون یا تیمار الیاف سلولزی در محلول قلیایی به خاطر عمل لیفچه‌ای شدن، حذف لیگنین و همی سلولز باعث بهبود اتصال بین ذرات و رزین شده و در نتیجه باعث بهبود خواص مکانیکی و پایداری ابعاد تخته خرده چوب شد. نتایج نشان داد، قابلیت به کارگیری بامبوی تیمار شده تا 30 درصد برای تخته‌های با اهداف عمومی (نجاری) به منظور استفاده در شرایط خشک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Abdolzadeh, H., Ebrahimi, Gh., Layeghi, M., Ghassemieh, M. and Mirshokrai, S. A., 2014. Mechanical properties of Beech-Furfuryl alcohol wood pollymer. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 131-140. (In Persian).
[2] Ashori, A. and Nourbakhsh, A., 2010. Bio-based composites from waste agricultural residues. Waste Management, 30(4): 680-684.
[3] Doosthoseini, K., 2001. Wood composite materials manufacturing, applications. Tehran University Press, 648p. (In Persian).
[4] Saberhamishegi, S. M. and Baba Akbari, M., 2008. Rice technology. Organization of Agricultural Engineering and Natural Resources, 83p. (In Persian).
[5] Faezipour, M., Kabourani, A. and Parsapajouh, D., 2002. Paper and composites from agro-based resources. Tehran University Press, 573p. (In Persian).
[6] Ghorbani Kookandeh, M., Doosthoseini, A., Karimi, N. and Mohebby, B., 2008. Investigation   on the effect of wood particles acetylation on heat transfer during press and Mechanical properties of particleboard. Journal of the Iranian Natural Resources, 61(1): 163-174. (In Persian).
[7] Takagi, H., Takura, R. and Ochi, SH., 2005. Mechanical properties of green composite made from starch-based biodegradable resin and bamboo powder. Journal of Material Science, 3: 33-38.
[8] Bertoti, A., Luporini, S. and Azevedo Esperidi, M., 2008. Effects of acetylation in vapor phase and mercerization on the properties of sugarcane fibers. Carbohydrate Polymer, 77: 20-24.
[9] Borysiak, S. and Garbarczyk, J., 2003. Applying the WAXS method to estimate the super molecular structure of cellulose fibers after mercerization. Fibers Textiles Eastern Europe, 11(5): 104-106.
[10] Cao, Y., Shibata, S. and Fukumoto, I., 2006. Mechanical properties of bridgeable composite reinforced with bagasse fiber before and after alkali treatment. Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, 37: 423-429.
[11] Selke, S. and Wichman, I., 2004. Wood fiber/polyolefin composites. Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, 35: 321-326.
[12] Wu-Zhang, H. J., Huang, S.Y. and Yuan, Y. S., Wu- Zhang, H. J., Huang, S. Y. and Yuan, Y. S., 2000. Effect of manufacturing technology on properties of MDF from bamboo and wood. China Wood Industry, 14(3): 7-10.
[13] Wong, K. J., Yousif, B. F. and Low, K. O., 2010. The effects of alkali treatment on the interfacial adhesion of bamboo fibers. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications, 224(3): 139-148.
[14] Verma, C. S. and Chariar, V. M., 2012. Development of layered laminated bamboo composite and their mechanical properties. Composite Part B: Engineering, 43: 1063-1069.
[15] Hossain, M. F., Islam, M. K. and Islam, M. A., 2014. Effect of chemical treatment on the mechanical and physical properties of wood saw dust particles reinforced polymer matrix composites. Procedia Engineering, 90: 39-45.
[16] Zhang, X., Wang, F. and Keer, L. M., 2015. Influence of surface modification on the microstructure and thermo-mechanical properties of bamboo fibers. Materials, 8(10): 6597-6608.