اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی(مطالعه موردی در منطقه سوادکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

بررسی ویژگیهای چوب یک گونه در ارتفاعات مختلف همیشه مورد توجه محققین این رشته قرار گرفته است، زیرا ارتفاع از سطح دریا یکی از گزینه های مهم و تاثیرگذار بر عوامل اقلیمی(دما، بارندگی، نور خورشید و رطوبت نسبی) در یک منطقه است. هدف این پژوهش دستیابی به شناخت دقیق از تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی در ارتفاعات مختلف شمال ایران است. در این تحقیق سه ارتفاع رویشگاهی از سطح دریا در منطقه سوادکوه، حوزه تلار استان مازندران با نام های سری شلیمک(ارتفاع1400 متری)، سری میانا(ارتفاع1000متری) و سری میان دره(ارتفاع500متری) انتخاب گردید. از هر ارتفاع سه درخت و در کل نه درخت قطع و از هر درخت یک دیسک به ضخامت cm10 سانتی متر و یک گرده بینه به طول cm150 از قطر برابر سینه به سمت بالا تهیه گردید. پس از آماده سازی اولیه، نمونه ها جهت بررسی خواص مختلف طبق استاندارد اندازه بری شد و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل موثر در تغییرات خواص مورد مطالعه است، به طوریکه با افزایش ارتفاع از سطح دریا، میانگین طول الیاف، قطر الیاف، ضخامت حفره و ضخامت دودیواره کاهش و میانگین جرم ویژه و همکشیدگی حجمی، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، فشار موازی الیاف، شکافخوری، میخ کشی در سطح مقطع و سختی مماسی، شعاعی و سطح مقطع افزایش یافت. خواص مورد مطالعه چوب توسکا ییلاقی در هر سه ارتفاع مورد بررسی در محدوده متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


[1]   GorjiBahri,Y., 2004.Result of loblolly pine(pinusteada L)andCaucasianalder(Alnussubcordata.C.A.Mey) silviculture operations in the Caspian low land regions of Iran. Pajouhesh-va-sazandegi,17(2):2-9
[2]   Sabeti,H., 2007.Forests,Trees and shrubs of Iran, Yazd university press, Iran
[3]   Kiaei,M., 2013. Effect of cultivation methods on wood static Bending properties in Alnusglutinosa. Original scientific paper, 64(4).265-271
[4]   Zare,H and Habashi,H.,1999.Alder species ecological north forest of Iran.
[5]   Femmessy,J., 2004. Common alder (Alnusglutinosa) a.s a forest tree in Ireland.Reproduction material,8:80-84
[6]   Kahneh,E.Lakzian,A. Astaraii,A. Khavazi,K., 2017. The effect of frankia inoculation on growth, mineral nutrition,and N2-fixation of Alnusglutinosa. Forest and wood products,volume 70,No.1,p:61-
[7]   Karimi,A. Talaei,A. Toutounjanian,A., 2008.Atlas of world commercial woods. Aiajh publication. First time. P:49
[8]   Trebula, P.,1986.Drying and Hyrothermal Treatment of wood technical university in zvolen: zvolen, Slovakia:P.613
[9]   Doosthosseini, K., Parsapajouh, D., 1996.Physical properties and fiber length Variations of Beech (Fagusorientalis) in Radial and longitudinal Directions of Tree. Iranian Journal of Natural Resources,48,33-46
[10] Zoghi, Z., Azadfar, D., Khazaeian,A., 2013. Study of altitude and selection on fiber Biometry properties of FagusorientalisLipsky. Nusantara Bioscience,5(1):30-34
[11] Coomes, D., Allen,R.B., 2007. Effects of sizemcompetition and Altitude on Tree Growth. Journal of Ecology,95(5),1084-1097
[12] Topaloglu, E., Ay.N., Altun, L., Serdar,B., 2016. Effect of altitude and aspect on various wood properties of Oriental beech (Fagusorientalislipsky)wood. Turkish Journal of Agriculture and forestry.40:397-406
[13] Kiaei, M., Moosavi, V., Ebadi,S.E., 2019.Effects of Altitude on Density and Biometric properties of Hornbeam wood(Carpinusbetulus).Forest Systems,28(2),e011
[14] Govorein, S., sinkovic, T., Trajkovic,J., 2003. Some physical and Mechanical properties of Beech wood Grown in Croatia.Wood Research,48,39-52
[15] Kiaei, M., Kord, B., Chehalmardian, A., Moya, R., Farsi,M., 2015.Mineral content in Relation of Radial Position,Altitude,Chemical Properties and Density of Persian Ironwood,Moderas,ciencia y Bosques,24(1):e241964
[16] Barij, N., Stokes, A., Bogaard,T,VanBeek,R., 2007.Does growing on a slope affect tree xylem structure and water relation? Tree physical 27:757-764
[17] Kahveci, E., 2012.Farkhyetismeortamikosullarninsakalhkizilagac(Alnusglutinosasubspbarbata, C.A.Mey)odununubazifizikselvemekanikozellikleriuzerineetkileri. MSc, Karadeniz Technical University,Trabzon,Turkey(in Turkish)
[18] Golbabaei, F., Nourbakhsh, A., Fakhryan, A., falahdosst,Sh., 2004.Variation in engineering characteristics of Hornbean(Carpinusbetulus L.)wood of altitude two Forests Golestan province. . Iranian Journal of wood and paper Science Research vol.19(2):259-286
[19] Golbabaei, F., Ebrahimi, G., Kargarfard,A. and fakhryan,A., 2007.Variation in Mechanical properties of Oak(QuercuscastaneafoliaC.A.Mey)wood growth of Shafarod Forests(Gilan),Iran.Iranian Journal of wood and paper Science Research vol.22No. (1)
[20] franklin,c. l., 1964. Aeapid method of softening wood for microime sectioning, batone rouge
[21] Bektas,I., Guler,C. and Busturk, M., 2002. Principal Mechanical Properties of eastern Beech wood (FagusorientalisLipsky) naturally growth in Andirin Northeastern Mediterranean Region of Turkey. Turkish Agriculture and forestry 26:147-154
[22] ASTM Standard Test Methods., 2000.American society for Testing Materials,Standard Test methods for Testing small clear specimens of timber:ASTM D143-94
[23] Zobel,B.J.andBuijtenen, P., 1989.Wood variation, Its causes and control, spring-verlag. Berlin, Heidelberg.NewYork
[24] Oladi,R.Nasiriani,S.Danekar,A, and Pourtahmasi,K., 2015. Inter-relations between tree-ring width and vessel features in black alder (Alnusglutinosa). Iranian journal of wood and paper science Research vol.30, No. (2)
[25] Panshin,A.J,de Zeeuw,C.,1980.Textbook of wood technology.Ed.4. McGrawltill book company, NewYork
[26] Kord, B., Kialashaki,A and Kord,B.,2010.The within-tree variation in wood density and shrinkage,and their relationship in Populuseuramericana. Turkish Agriculture and Forestry, 34:121-126
[27] Ors,Y. Ay,N.,1999. Physical properties of Alder [Alnusglutinosasubsps. Barbata(C.A.Mey)Yalt] wood obtained from Rize-ayeli region. Turkish agriculture and forestry 23,803-808
[28] Moya,R and Munoz,F., 2010. Physical and mechanical properties of eight fast-growing plantation species in Casta Rica. Journal of Tropical forest science 22(3):317-328
[29] Kollman, F.P. and W.Jr.1968. Pirnciples of wood science and technology, vol: 1, Newyork
[30] Zhang, S.Y., 1997.Wood specific gravity-mechanical property relationship at species level. Wood Sei Tech 31:181-191
[31] Kiaei,M., 2013. Effect of cultivation methods on wood static Bending properties in Alnusglutinosa. Original scientific paper, 64(4).265-271
[32] Guller, B. Ay, N.2001.Some mechanical properties of Alder [Alnusglutinosasubsps. Barbata (C.A.Mey)Yalt] wood obtained from Artvin region. Tubitak Turkish Journal of Agriculture and forestry 25,129-138
[33] Alden, Harry, A., 1995.Hardwood of North American Agriculture forest sevice, P.136