تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

چکیده

در این پژوهش، اصلاح آنزیمی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه (OCC) با آنزیم آمیلاز استخراج شده از Bacillus sp. مورد ارزیابی قرار گرفت. آنزیم آمیلاز در سطوح مختلف 05/0، 1/0، 2/0و 3/0 درصد (بر اساس وزن خشک خمیرکاغذ بازیافتی) تحت شرایط ثابت درصد خشکی 10 درصد، درجه حرارت °C50، مدت ‌زمان 1ساعت و محدوده 7-9/6 pH به خمیرکاغذ OCC افزوده شد. برای خنثی‌سازی آنزیم باقی‌مانده از 05/0 درصد پروکسید هیدروژن (براساس وزن خشک خمیرکاغذ) استفاده شد. پالایش خمیرکاغذ OCC پیش‌تیمار شده با سطوح مختلف آمیلاز در دور ثابت2000 انجام شد. ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ OCC پیش‌تیمار شده در دو شرایط پالایش شده و پالایش نشده در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد (خمیرکاغذ تیمار نشده با آنزیم) ارزیابی شدند. نتایج به‌دست ‌آمده نشان داد که پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز موجب بهبود درجۀ روانی خمیرکاغذ به میزان 22-11 درصد نسبت به خمیرکاغذ شاهد شد. بیشترین درجۀ روانی با استفاده از 2/0 درصد آمیلاز (ml, CSF 600) به‌دست ‌آمده است. پالایش خمیرکاغذهای پیش‌تیمار شده با آمیلاز و نمونه شاهد موجب کاهش درجۀ روانی خمیرکاغذ شد اما با افزایش مصرف آمیلاز، قابلیت آب‌گیری خمیرکاغذ افزایش یافت. استفاده از آنزیم آمیلاز کاغذهای با ضخامت نسبی بیشتر، حجیم‌تر اما با مقاومت به عبور هوای مشابه نسبت به نمونه شاهد نتیجه داد. افزایش مصرف آمیلاز از 05/0 درصد به 3/0 درصد همراه با پالایش، موجب کاهش ضخامت و حجیمی و افزایش مقاومت کاغذ به عبور هوا شد. همچنین نتایج ارزیابی زمان‌های مختلف تیمار آنزیمی خمیرکاغذ OCC پالایش نشده (در غلظت ثابت 1/0درصد) بر مقادیر ضخامت، حجیمی و مقاومت کاغذ به عبور هوا بیانگر آن است که مدت‌زمان 90 دقیقه به‌عنوان زمان بهینه می‌باشد. به‌طورکلی تیمار ترکیبی آمیلاز (1/0-05/0 درصد) و پالایشPFI (دور ثابت2000) خمیرکاغذهای باکیفیت بهتری را به لحاظ ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی نسبت به خمیرکاغذOCC نشان داد.

کلیدواژه‌ها


 • Guo, W.J., Wang, Y., Wan, J.Q. and Ma, Y.W., 2011. Effcets of slushing process on the pore structure and crystallinity in old corrugated container cellulose fiber. Journal of Polymer, 83(1):1-7.
 • Pala, H., Lemos, M.A., Mota, M. and Gama, F.M., 2001. Enzymatic Upgrade of Old Containers. Journal of Enzyme and Microbial Technology, 29:274-279.
 • Ren, J. L., Peng, F. and Sun, R. C., 2009. The effect of hemicellulosic derivatives on the strength properties of old corrugated container pulp fibres. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 3(1): 62–68.
 • Akbarpour, I., Ghasemian, A., Resalati, H. Saraeian, A., 2018. Biodeinking of mixed ONP and OMG waste papers with cellulase. Cellulose Journal, 25(2): 1265-1280.
 • Aehle, W., 2007. Enzymes in Industry-production and applications. 3rd, Wiley-VCH Verlag. 64p.
 • Akbarpour, I. and Resalati, H., 2011. The Effect of different concentrations of cellulase enzyme on optical and physical properties of ONP deinked pulp. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2(1):1-15. (In Persian)
 • Bajpai, P.K., 2010. Solving the Problems of Recycled Fiber Processing with Enzymes. Journal of Bioresources, 5(2):1-15.
 • Verma, P., Bhardwaj N.K. and Chakraborti, S.K., 2010. Enzymatic Upgradation of Secondary Fibers. Journal of Ippta., 22(4):133-136.
 • Sing, R. and Bhardwaj, N.K., 2011. Enzymatic Treatment of Secondary Fibers for Improving Drainage: An Overview. Journal of Ippta, 23(2):121-126.
 • Kamaya, Y., 1996. Role of endoglucanase in enzymatic modification of bleached Kraft pulp. J. Ferm. Bioeng., 82 (6):549–553.
 • Oksanen, T., Pere, J., Paavilainen, L., J Buchert, J. and Viikari, L., 2000. Treatment of Recycled Kraft Pulps with Trichoderma Reesei Hemicellulases and Cellulases. Journal of Biotechnology,78:39-48.
 • Kenealy, W.R. and Jeffries, T.W., 2003. Enzyme processes for pulp and paper: a review of recent developments. In Wood deterioration and preservation: advances in our changing world. Washington, DC: American Chemical Society: Distributed by Oxford University Press, 2003. ACS symposium series; 845: 210-239.
 • Zhen-ying, S., Shi-jin, D., Qiu-shun,I., Tian-qi, Z. and Hong-yan, W., 2009. Mixture of cellulase and amylase for deinking of laser printed paper. Chemical engineering Journal, China, www.CNKI.com, 11p.
 • Yi, J., Ji-xue, Y., Yong, X. and Xiang-yang, S., 2005. A contrastive analysis on the modified secondary stock of amylase and hemicellulase. China Pulp & Paper Industry, Chinese Journal, cnki: ISSN:1007-9211.0.2005-06-017.
 • Yi, J., Ji-xue, Y., Yong, X. and Xiang-yang, S., 2005. The effect of amylase to the modification of secondary stock. China Pulp & Paper Industry, Chinese Journal, CNKI: SUN: COKE.0.2005-05-013.
 • Maximino, M.G., Taleb, M.C., Adell, A.M. and Formento, J.C., 2011. Application of Hydrolytic Enzymes and Refining on Recycled Fibers. Journal of Cellulose Chemistry and Technology, 45(5-6):397-403.
 • Akbarpour, I. and Resalati, H., 2013. The effect of cellulase enzyme on physical properties and drainability of OCC pulp. Iranian Journal of Forest and Wood Products, 67(1):133-145. (In Persian)