شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین عوامل فیزیکی زیان‌آور در محیط‌های کاری در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه محسوب می‌شود. در این مطالعه به بررسی اندازه­گیری میزان انتشار صوت در فرآیند برش­کاری چوب­های بومی ایران و ارزیابی ارگونومیکی استفاده از گوشی محافظ پرداخته‌شده است. از سه گونه چوبی توسکا، چنار و ممرز با رطوبت تعادل 12 درصد و ماشین برش­کاری دورکن فلدر جهت ارزیابی سطح آلودگی صوت در فرایند ماشین‌کاری استفاده شد. همچنین، جهت ارزیابی صدا از دستگاه صوت­سنج دیجیتالی مدل بنتک (GM1356) در فرآیند برش استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش وزن مخصوص چوب میزان انتشار صدا افزایش یافته است که بیشترین فرکانس صدا در چوب ممرز مشاهده شد. نتایج حاصله نشان داد به‌طورکلی با افزایش پارامترهایی نظیر، تعداد دوران تیغه، شکاف برش، قطر تیغه، سرعت تغذیه، استفاده از تیغه برش خط­زن و افزایش طول عمر کارکرد تیغه اره، میزان انتشار صوت افزایش می­یابد. استفاده از تیغه اره با تعداد دندانه بیشتر، تیغه اره دارای شکاف انبساط و استفاده از گونیا در فرآیند برش­کاری چوب باعث کاهش انتشار صوت شد. همچنین، نتایج نشان داد، استفاده از گوشی محافظ در آلودگی صوتی بسیار مفید بوده و میزان انتشار صوت را تا 38 دسی­بل کاهش می­دهد. بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که میزان تغییرات دانسیته چوب در گونه­های بومی ایران از فاکتورهای اساسی در میزان انتشار صوت بوده و استفاده از گوشی محافظ باعث کاهش آسیب­های احتمالی ناشی از آلودگی صوتی در فرایند برش­کاری می­گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Hagan, p.e., montgomery, j.f. and o’reilly j.t., 2015. accident prevention manual for business & industry: administration & programs. national safety council itasca, il. 250p.
[2] Concha-barrientos, m., steenland, k., prüss-üstün, a., campbell-lendrum, dh., corvalán, cf, and woodward a, 2004. occupational noise: assessing the burden of disease from work-related hearing impairment at national and local levels. world health organization. 20(95): 146–151
[3] Omoniyi, te. and fatoki, j.g., 2018. assessment of noise emission levels in a selected wood processing laboratory. 500-504.
[4] Dangelo, cd., 1985. current research on circular saw and band saw vibration and stability. shock vib inf cent shock vib dig.17(5):11–23.
[5] Claudio, g., tony, l.l., nikos, e., mastorakis, l. and joseph q., 2012. acoustics experimental activity in a wood manufacturing company. 1-8.
[6] Samir, n.y. gerges, g.a. and wolfgang, p. 2013. noise sources. available on: www.who.int/occupational_health/publications/noise5.pdf. accessed on the 23rd of may, 120-138.
[7] Tak, s., davis, r.r. and calvert, g.m., 1999. exposure to hazardous workplace noise and use of hearing protection devices among us workers—nhanes, 1999–2004. am j ind med. 52(5):358–71.
[8] Mayowa, m.j., babajide, c.f. and ayomide j.o., 2017. noise pollution and control in wood mechanical processing wood industries. Biomedical Statistics and Informatics .2. 54-60.
[9] Guarnaccia, c., quartieri, j., ruggiero, a. and lenza, t.l., 2014. industrial settlements acoustic noise impact study by predictive software and computational approach. latest trends energy, env dev, salerno.2, 80-87.
[10] Eleftherou, p.c. 2002. Industrial noise and its effect on human hearing. ibid., 63: 35-42
[11] Olaosun, A.O., Ogundiran, O. and Tobih, J.E., 2009. Health Harzards of Noise: A Review Article Research Journal of Medical Sciences 3(3). 115-122
[12] Anonymous, s., 2004. noise and vibration. environmental atlas of turkey, ministry of environment and forestry, publications department of the environment inventory, ankara. 15, 438-441.
[13] Polat, s. and kırıkkaya, e., 2004. the effect ofnoise in the learning environment. paper presented at the thirteenth national educational sciences conference, malatya, turkey, 282-294.
[14] Babisch, W., 2011. Cardiovascular Effects of Noise: Noise and Health Journal 13 (52). 201-204
[15] Tomozei, C., Nedeff, V. and Lazar, G., 2011. Actual Stage of Industrial Noise Reduction. Journal of Engineering Studies and Research.17 (4). 89-95.
[16] Picar, M., Girard, S.A., Simard, M., Larocque, R. and Leroux, T., 2008. Turcotte, F. Association of workrelated accidents with noise exposure in the workplace and noise-induced hearing loss based on the experience of some 240,000 person-year of observation. Accident Analysis and Prevention, 40. 1644-1652.