ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار، تکنولوژی فرآورده های مرکب چوبی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، مهندسی مکانیک، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

صنعت مبلمان سالیانه باعث انتشار حجم زیادی مواد فرار آلی که ناشی از استفاده از انواع چسب‌ها، پارچه، رنگ‌ها و مواد پوششی است، به محیط زیست می‌شود. برای اندازه‌گیری میزان آلودگی چند روش وجود دارد که یکی از بهترین آنها ارزیابی چرخه حیات است. ارزیابی چرخه حیات تکنیکی است که در آن اثرات زیست‌محیطی مرتبط با یک محصول، در کل چرخه حیاتش ارزیابی شده و در نهایت برای بهبود فرآیند‌های تولید و جلوگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، می توان بیان نمود که استفاده از این تکنیک، اساسی برای توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می‌باشد. مطالعه حاضر با فراهم آوردن داده‌های سیاهه چرخه زندگی فرآیند تولید مبلمان راحتی در دو واحد تولیدی مجزا (B1 و B2) در استان تهران، به تجزیه و تحلیل زیست محیطی جریان تولید این فرآورده (به صورت دروازه تا دروازه ) می-پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که به طور کلی میزان انتشار آلودگی واحد تولیدی B1 بیشتر از واحد تولیدی B2 بوده است که علت آن انجام مراحل برش‌کاری و مونتاژ کلاف مبلمان در داخل همان واحد تولیدی می‌باشد. همچنین مشخص گردید بیشترین عامل اثر گذار مربوط به تولید و استفاده از پارچه و پس از آن تولید فوم پلی اورتان می‌باشد. علاوه بر این، نتایج نشان داد تولید مبلمان راحتی بیشترین تاثیر را روی کیفیت اکوسیستم و بعد از آن به ترتیب بر روی سلامت انسان و منابع (سوخت‌های فسیلی و معادن) می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


[1] European Union.http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/furniture/index_en.htm2010. [accessed July, 2011].
[2] Khoshnevisan, B., Rafiee, Sh., and Mousazadeh, H., 2013. Environmental Impact Assessment of Open Field and Greenhouse Strawberry Production. European Journal of Agronomy, 50: 29-37.
[3] Brundtland report.http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00266/00540/00542/index.html?lang=e >; 1987 [accessed 10.06.06].
[4] Sachs, J., and Warner, A., 1995. Natural resource abundance and economic growth. Cambridge (MA): Harvard Institute for International Development.
[5] Mirhagi, H., Khogastehpour, M., Abbasfar, M. H., mahdavi shahri, S. M., 2012. Environmental impact assessment of sugar beet production in South Khorasan using LCA technique. Agricultural ecology, 4 (2): 112-120.
[6] Iriarte, A., Rieradevall, J.,  and Gabarrell,  X.,  2010. Life Cycle Assessment of Sunflower and rapeseed as energy crops under Chilean conditions. Journal of Cleaner Production, 18: 336-345.
[7] Powell, J., 2000. The Potential for Using Life Cycle Inventory Analysis in Local Authority Waste Management Decision Making. J. Environ. Plann. and Manage, 43: 351-367.
[8] Azizi, M., 2014. An overview on furniture industry. Jihad Daneshgahi publications, I. R. Iran, 245 p.
[9] Zolghadr, M. R., 2008. Export orientation of furniture and wood products in I. R. Iran. Second directory of Iran wood, furniture & paper industries. Special issue of Iran Wood, Paper and Furniture Industry Magazine, Tehran, I. R. Iran, 120 p.
[10] Weaver PM., Ashby MF., Burgess S., Shibaike N., 1996. Selection of materials to reduce environmental impact: a case study on refrigerator insulation. Mater Design, 17(1):11–7.
[11] Gonzalez-Garcia, S., Silva, FJ., Moreira, MT., Castilla Pascual, R., Garcia Lozano, R., Gabarrel, X., Rieredavalla I Pons, J., Feijoo, G., 2011. Combined application of LCA and eco-design for the sustainable production of wood boxes for wine bottles storage. Int J Life Cycle Assess, 16:224–237
[12] Glover, J., White, DO., Langrish, TAG., 2002. Wood versus concrete and steel in house construction: a life cycle assessment. J Forest., 100(8):34–41.
[13] Werner, F., Richter, K., 2007. Wooden building products in comparative LCA. A literature review. Int. J. Life Cycle Assess., 12(7):470–479.
[14] Tarantini, M., Dominici Loprieno, A., and Porta, PL., 2011. A life cycle approach to green public procurement of building materials and elements: a case study on windows. Energy, 36:2473–2482.
[15] Gonzalez-Garcia, S., Feijoo, G., Widsten, P., Kandelbauer, A., Zikulnig-Rusch, E., and Moreira, MT., 2009. Environmental performance assessment of hardboard manufacture. Int. J. Life Cycle Assess., 14:456–466.
[16] Bovea, MD., and Vidal, R., 2004. Materials selection for sustainable product design: a case study of wood based furniture eco-design. Mater. Des., 25:111–116.
[17] Steelcase., 2004. Think: environmental product declaration: a presentation of quantified environmental life cycle product information for the Think work chair in North America, Steelcase Inc.
[18] Federlegno, A., 2010. Environmental report, third edition. Milano. In Italian, available on: http://www.federlegnoarredo.it/ContentsFiles/ 0000109913_RapportoA2010.pdf.
[19] Baumman, H., and Tillman, AM., 2004. The hitch hiker’s guide to LCA. An orientation in life cycle assessment methodology and application. Studentenlitteratur, Lund, ISBN 9144023642.
[20] Crawford, R. H., 2008. Validation of a hybrid life-cycle inventory analysis method. Journal of environmental management, Vol 88(3), 496-506.
[21] Silva, D. A. L., Lahr, F. A. R., Garcia, R. P., Freire, F. M. C. S., and Ometto, A. R., 2013. Life   cycle assessment of medium density particleboard (MDP) produced in Brazil. The International Journal of Life Cycle Assessment, Vol 18(7), 1404-1411.
[22] ISO 14044, 2006. Environmental management—life cycle assessment— requirements and guidelines. ISO, Geneva, Switzerland.
[23] Finnveden,  G.,  Hauschild,  M.  Z.,  Ekvall,  T.,  Guinee,  J.,  Heijungs,  R.,  Hellweg,  S.  and  Suh,       S., 2009. Recent developments in life cycle assessment. Journal of environmental management, Vol 91(1), 1-21.