بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی رفتار خزشی صفحات فشرده چوبی استفاده شده در ساخت طبقات قفسه های کتابخانه پرداخته شده است. برای این منظور از دو نوع فرآورده مرکب چوبی (تخته فیبر با دانسیتیه متوسط و تخته خرده چوب) و سه نوع پوشش روی صفحات شامل: روکش مصنوعی (ملامینه)، روکش طبیعی و بدون روکش (خام) و دو نوع اتصال ثابت و جدا شدنی استفاده گردید. از ترکیب عوامل متغیر و سطوح آنها در مجموع 48 تخته تهیه گردید. ابعاد تخته ها مطابق اندازه واقعی قفسه کتابخانه و به اندازه 300×1000 میلیمتر در نظر گرفته شد. آزمون خزش خمشی با مقدار بار 5/23 کیلوگرم در وسط نمونه های تهیه شده اعمال گردید. مشاهدات خیز طی 155 روز در فواصل زمانی مختلف انجام گردید. نتایج حاکی از این بود که اثرات نوع فرآورده چوبی و نوع روکش بر روی رفتار خزشی کاملا محسوس بوده بطوریکه فرآورده چوبی از نوع MDF خزش کمتری نسبت به تخته خرده چوب داشت و میزان خزش در صفحات چوبی روکش شده با روکش طبیعی کمتر از دیگر تیمارها بود. همچنین اثر نوع اتصال بر روی رفتار خزشی محسوس بوده ولی این اثر کمتر از نوع تخته و نوع روکش ها بر روی خزش می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش عمر قفسه های کتاب بهتر است طبقات آنها از جنس MDF روکش شده با روکش طبیعی ساخته شود و این طبقات به طور ثابت بر روی زیر سری چسبانده شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Bodig, J. and Jayne, B.A., 1989. Mechanics of wood and wood composite. Translation by Ebrahimi G .Tehran, Tehran University Press, Iran, 680p.(In Persian).
[2] Aminian, H.and Hedayatollah, A., 1995. Investigation on the effect of moisture content on textural creep behavior of heart wood and sap wood of Caucasian oak. Master's thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Natural Resources, Noor. (In Persian).
[3] Doosthoseini, K., 2007. Wood composite materials manufacturing and applications, University of Tehran press. Tehran, Iran. (In Persian).
[4] Najafi, J., Mosavi, S.T. and Kord, B., 2012. Study on Flexural Creep Parameters of Overlayed Particleboard by Natural and Melaminated Veneers. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 3:119-128. (In Persian).
[5] Mohebby, B., Tavassoli, F. and Kazemi-Najafi, S., 2011. Mechanical properties of medium density fiberboard reinforced with metal and woven synthetic nets. European Journal of Wood and Wood Products, 69:199-206.
[6] Ebrahimi, M., Kazemie najafi, S. and Rabi, B.A., 2014. Effects of Relative Humidity and Temperature on Creep Parameters of Medium Density Fiberboard (MDF). Journal of Forest and wooden Product, 67: 47-357.
[7] Chen, T.Y. and Lin, J.S., 1997. Creep behavior of commercial wood based boards under long-term loading at room condition in Taiwan. Holz als roh – und werkstoff, 55: 371-376.
[8] Fernandes-Golfin, J.I. and Diez-barra, M.R., 1998. Long-term deformation of MDF panels under alternating humidity conditions. Wood Science and Technology, 32:33-41.
[9] Zhou, Y. G., Fushitani. M. and Kamdem. D. P., 2001. Bending Creep Behavior of Medium Density Fiberboard and Particleboard During Cyclic Moisture Changed. Wood and Fiber Science, 33: 609-617.
[10] Zhou, J., Hu, C., Hu, S., Yun, H., Jiang, G. and Zhang, S., 2012. Effects of temperature on the bending performance of wood-based panels. BioResources, 7: 3597-3606.
[11] Haygreen, J., Hall, H., Kuo-Ning, Y. and Sawicki, R., 1975. Studies of Flexural Creep Behavior in Particleboard under Changing Humidity Conditions. Wood and Fiber Science, 7: 74-90.
[12] Nemli, G. and Colakoglu, G., 2005. The influence of lamination technique on the properties of particleboard. Building and Environment, 40: 83-87.