شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 عضوهئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت، تقاضا برای مصرف چوب با اهداف گوناگونی که برای آن متصور است درحال افزایش است. سرعت شتابان پیشرفت علم و فناوری، افزایش مصرف چوب را به‌طور مضاعف در پیش رو قرار داد. تامین این نیاز در نگاه نخست، از دیر باز معطوف به جنگل‌ها بود. جنگل‌ها به دلایل عدیده با کاهش تولید روبرو شده و این نیاز فراوان به چوب، با کشت درختان تند رشد(صنوبر، اکالیپتوس، پائولونیا ...) تحت عنوان زراعت چوب ممکن می‌باشد. یکی از صنایع پر مصرف چوب، صنعت کاغذ سازی است که سالیانه به منابع فراوان ماده اولیه چوبی نیاز دارند.این صنعت با رویکرد مصرف چوب صنوبر، می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی ادامه دهند. این پژوهش با هدف ارزیابی خواص کاربردی چوب صنوبر با نمونه‌گیری به روش آزمون غیرمخرب در صنعت تولید کاغذ انجام شد. رویشگاه-های صنوبر در مناطقی از کشور که زراعت صنوبر رواج گسترده ای دارند، انتخاب شدند. برای جانمایی تولیدات رویشگاه‌های مختلف در صنعت کاغذ سازی، به روش فرآیند تحلیل سسله مراتبی (AHP) در نرم افزارExpertchoice 11 انجام گردید. جهت مطالعات میدانی این تحقیق، پرسشنامه‌ها برای کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها با تخصص ویژه در این صنعت تنظیم و ارسال گردید. نتایج این تحقیق نشان داد: در این صنعت از میان پنج شاخص اصلی تاثیر گذار در تولید خمیر و کاغذ، ویژگی مورفولوژی فیبر با درجه وزنی (0.435)، نخستین اولویت شناخته شد. جانمایی تولیدات با درجات وزنی آنها به ترتیب اولویت ساری (0.240)، فومن (0.236)، لشت‌نشاء (0.182)، ابهر (0.174) و زنجان (0.168) تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


[1] FrahaniZanjirani, R. Rezapour, Sh. and Kaedar, L., 2011. Supply chain sustainability and raw material management: concepts and process, IGI Global, Hershy, USA, pp. 215.
[2] Ball J, Carle J. and Lungo A. Del., 2008. Contribution of poplars and willow to sustainable forestry and rural development. Forest Resources Division, FAO Forestry Department, Rome.
[3] Verani, S. and Speradio, G., 2008. International poplar commission thematic papers. FAO- Forestry department. October, 2008.
[4] Francis, R.C., Hanna R.B., Shina, S.J., Brown A.F. and Riemenschneider D.E., 2006. Papermaking characteristics of tree Populus clones growing in the north-central United States. Biomass and Bioenergy 30:803-808.
[5] Veljanovski V. and Constable C.P., 2013. Molecular cloning and biochemical characterization of two UDP- glycosyltransferases from poplar. Center for forest biology and department of biology, university of Victoria, Canada.
[6] Pellegrino, E., Di Bene, C., Tozzini, C. and Benari, E., 2011. Impact on soil quality of a 10 year old short rotation coppice poplar stand compared with intensive agricultural and uncultivated systems in a Mediterranean area. Agriculture, ecosystems and environment 140: 245-254.
[7] Mahdavi, S., Kermanian, H,. Ramazani, O. and Molavi, S., 2013. Assessment of five successful poplar clones for kraft pulp production considering technical and economic aspects. Cellulose chemistry and technology, 47(3- 4), 267- 275.
[8] Barimani, A.,  Ghasemian, A., Azizi, M. and  Zabizadeh, S.M.,  2014. Optimized locating of fluting paper plant from agricultural residues using AHP (based on benefit and cost approach. International Journal of Lignocellulosic Products,1 (2): 104-120.
[9] Azizi, M., 2005. Decision making for raw material Procurement in Paper making factory. ISAHP 2005, Honolulu, Hawaii, July 8-10, 2005. Pages:11.
[10] Lashkarbolouki, E., Pourtahmasi, K., Oladi, R. and Klagari, M., 2015. Evaluation of surface sampling method for estimating wood quality (fiber length and density) in poplar trees. Journal of Forest and Wood Product. 68(3), 503-515.
[11] Chave, J., 2005. Measuring wood density for tropical forest trees.A field manual for the CTFS sites. Wood density measurement protocol. Universite Paul Sabatier 31000 Toulouse, France.
[12] Ding, W.D., Koubaa, A.and Chaala, A., 2013. Mechanical properties of MMA- hardened hybrid poplar wood. Industrial Crops and Products 46:304-310.
[13] Goyal, G. C., Fisher. J. J., Krohn, M. J., Packwood, R. E. and Olson, J., 2000. Variability in pulping and characteristics of hybrid poplar trees due to their genetic makeup, environmental, factor, and tree ages. Potlatch Corporation Corporate R&D Center.
[14] Lourenco, A., Baptista, J. and Pereia, H., 2008. The influence of heartwood on the pulping properties of Acasia melanoxylon wood. Japan wood research society. J. Wood Sci,54: 464 – 469.
[15] Reme, Ph. A., 2000. Some effects of wood characteristics and the pulping process on mechanical pulp fibers. Norwegian university of Science and Technology.
[16] Wimmer, R., Downes, G.M., Evans, R., Rasmussen, G. and French, J., 2002. Direct effects of wood characteristics on pulp and handsheet properties of Eucalyptus globules. Holzforschung 56: 244- 252.