بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ارتفاع از سطح دریا، بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز انجام گرفت. بدین منظور 9 درخت در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب گردید. 54 نمونه‌ کاملا˝ سالم به ابعاد 41×5/2×5/2 سانتی‌متر از چوب بالغ گرده‌بینه‌های بریده شده در ارتفاع برابر سینه، تهیه و در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 65 درصد و دمای 3 20 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. بعد از 3 هفته متعادل‌سازی، خزش نسبی و مدول خزش نمونه‌ها در 20 درصد حداکثر بار شکست با استفاده از آزمون خزش خمشی چهار نقطه‌ای در همان شرایط اتاق کلیماتیزه اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که، تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر پارامترهای خزش معنی‌دار است بطوریکه بالاترین و پائین‌ترین خزش نسبی به ترتیب در دو ارتفاع 800 و 400 متر و بالاترین و پائین‌ترین مدول خزش به ترتیب در دو کلاسه ارتفاعی 400 و 800 متری از سطح دریا مشاهده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تأثیر معنی‌داری بر مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته دارد، همچنین افزایش آنها موجب کاهش پارامترهای خزش گردید.

کلیدواژه‌ها


[1] Boding, J. and Jayne, B., 1993. Mechanics of wood and wood composites. Krieger publishing company, Malabar , Florida, USA.
[2] Kaboorani, A. and Blanchet, P., 2014. Determining the linear viscoelastic region of sugar Maple wood by dynamic mechanical analysis. Wood viscoelasticity, Bioresources 9(3): 4392-4409.
[3] Zhang, W., Tokumoto, M. and Takeda, T., 2007. Effect of temperature on mechano-sorptive creep of delignified wood. Journal of wood Science, 53(3):187-191.
[4] Van Der Put, T.A.C.M., 1989. Deformation and damage processes in wood. Delft University Press, Delft, The Netherlans., 154p.
[5] Kaboorani, A., Blanchet, P. and Laghdir, A., 2013. A rapid method to assess viscoelastic and mechanosorptive creep in wood. Wood and fiber science, 45(4):370-382.
[6] Armstrong, L.D. and Kingston, R.S.T., 1960. The effect of moisture changes on creep in wood. Nature 185(4718): 862-863.
[7] Armstrong, L.D. and Christensen, G.N., 1961. Influence of moisture changes on deformation of wood under stress. Nature 191(4791): 869-870.
[8] Armstrong, L.D. and Kingston, R.S.T., 1962. The effect of moisture content changes on the deformation of wood under stress. Aust Journal Appl Science, 13(4): 257-276.
[9] Armstrong, L.D., 1972. Deformation of wood in compression during moisture movement. Wood Science 5(2): 81-86.
[10] Martensson, A., 1994. Mechano-Sorptive effects in wood material. Science and Technology , 28(6):437-449.
[11] Hanhijarvi, A. and Hunt, D., 1998. Experimental indication of interaction between viscoelastic and mechano- sorptive creep. Wood science and Technology, 32(1):57-70.
[12] Bazant, Z.P.and Meiri, S., 1985. Measurements of compression creep of wood at humidity changes. Wood science and Technology, 19(2):179-182.
[13] Liu, T., 1993. Creep of wood under large span of loads in constant and varying environments. Holzals Rohund werkstoff , 51(6): 400-405.
[14] Nakano, T., 1999. Analysis of creep of wood during water adsorption based on the excitation response theory. Journal of wood science ,45(1): 19-23.
[15] Kiaei, M., 2012. Effect of site and elevation on wood density and shrinkage and their relationships in Carpinus betulus, For. Stud. China, 14(3): 229-234.
[16] Najafi, A. and Kazemi Najafi, S., 2009. Effect of load levels and plastic type on creep behaviour of wood sawdust/HDPE composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites ,28(21): 2645-2653.
[17] Zobel, B.J. and Van Buijtenen, B., 1989. Wood variation: Its causes and control. Springer Verlag, New York.
[18] Zobel, B.J., and Sprague, J.R., 1998. Juvenile wood in trees. Springer Verlag, New York.
[19] Koubaa, A., Zhang, S.y., Isabel, N., Beaulieu, J. and Bousquet, J., 2000. Phenotypic correlations between juvenile-mature wood density and growth in black Spruce. Wood and Fiber Science, 32(1):61-71.
[20] Zhu, J.Y., Vahey, D.W. and Scott, C.T., 2008. Some observations of wood density and anatomical properties  in a DOUGLAS-FIR sample with suppressed growth. Wood and Fiber Science, 40(2):225-232.
[21] Kiaei, M., 2013. Effect of cultivation methods on wood static bending properties in Alnus Glutinosa. Drvna Industrija ,64(4): 265-271.
[22] Zhang, S.Y. and Zhong, Y., 1990. Effect of growth rate on specific gravity of East-Liaoning Oak (Quercus  Liaotungensis) wood. Canadian Journal Forest Resources, 21(2):255-260.
[23] Zhang, S.Y., 1997. Wood specific gravity-mechanical property relationship at species level. Wood Science and Technology, 31(3):181-191.
[24] Ishimaru, Y., Oshima, K., and Iida, I., 2001. Changes in the mechanical properties of wood during a period of moisture conditioning. Journal of Wood Science, 47(4):254-261.
[25] Taniguchi, Y. and Ando, K., 2010. Time dependence of poisson’s effect in wood: Volume change during uniaxial tensile creep. Journal of wood Science, 56(2):100-106.