استخراج و خالص‌سازی لیگنان زیست‌فعال ماتایی‌رزینول موجود در گره‌های گونه‌ی سرو سیمین (Cupressus arizonica)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

لیگنان ماتایی‌رزینول (MR) گره سرو سیمین جداسازی، شناسایی و خالص‌سازی شد. پیش استخراج با حلال هگزان به‌منظور حذف ترکیبات چربی‌دوست و به دنبال آن، استخراج ترکیبات آب‌دوست موجود در مواد استخراجی گره‌ها با روش غوطه‌وری در حلال اتانول- آب (v/v1:9) انجام شد. همچنین ماتایی‌رزینول، با استفاده از پتاسیم استات خالص‌سازی گردید. شناسایی عصاره‌ها در تمام مراحل با استفاده از کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی GC/MS انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد ترکیبات شناسایی‌شده در کروماتوگرام حاصل از عصاره اتانولی اولیه زیاد است که تعداد زیادی از این ترکیبات را قندها و ترکیبات آروماتیکی تشکیل می‌دهند. همچنین تعداد ترکیبات در کروماتوگرام‌های حاصل از رسوب و محلول بعد از سانتریفیوژ که در اثر افزودن پتاسیم استات به عصاره اتانولی حاصل‌شده‌اند، نسبت به عصاره اتانولی اولیه کم‌تر است که این امر بیانگر تأثیر پتاسیم استات در خالص‌سازی عصاره اتانولی است. مقدار لیگنان MR در عصاره اتانولی اولیه، رسوب و محلول شفاف بعد از سانتریفیوژ به ترتیب 11.3، 32.59، 40.44 درصد است و شدت پیک MR در عصاره‌های خالص‌سازی شده نسبت به عصاره اتانولی اولیه بیش‌تر است که این موضوع نیز نشان‌دهنده خلوص بیش‌تر لیگنان ماتایی‌رزینول در این عصاره‌ها است

کلیدواژه‌ها


[1] Holmbom, B., Echerman, C., Eklund, P., Hemming, J., Nisula, L., Reunanen, M., Sjoholm, R., Sundberg, A., Sundberg, K. and willfor, S., 2003. Knots in trees-A new rich source of lignans. Phytochemistry Reviews, 2: 331-340.
[2] Holmbom, B., Willfor, S., Hemming, J., pietarinen, S., Nisula, L., Eklund, P. and Sjoholm, R., 2007. Knot in trees: A rich source of bioactive polyphenols. In: Materials, chemicals and energy from forest biomass. Eds: Argyropoulos, D., Oxford University press. 350-362.
[3] He, Ch., pan, Y., Ji, X. and Wang, H: Antioxidant introduction., 2012. In: Antioxidant polymers systhesis, production and applications, cirillo, G., and Iemma, F   Ed., Scrivener publication, Calabria, Italy. 1-23.
[4] Neacus, M., Eklund, P. C., Sjoholm, R. E., Pietarinen, S. P., Ahotupa, M. O., Holmbom, B. R. and willfor, S. M., 2007. Antioxidant flavonoids from knotwood of Jack pine and European aspen. Holz Roh werkst, 65: 1-6.
[5] Umezawa, T., 2001. Chemistry of extractives. Kyoto: Kyoto university press. 213-232.
[6] Sok, D. E., Cui, H. S. and Kim, R. M., 2009. Isolation and bioactivities of furfuran type lignan compounds from edible plants. Food, nutrition and agriculture, 1: 87-95.
[7] Deyama, T. and Nishibe, S., 2010. Pharmacological properties of lignans in: lignin and lignin, Eds: Heitner, C., Dimmel, D. R and Schmidt, J. A, CRC press, NewYork: 585-620.
[8] Kim, C. Y., Ahn, M. J. and Kim. J., 2006. Apreparative isolation and purification of arctigenin and matairesinal from Forsythia koreana by Centrifugal partition chromatography. Separation Science, 29: 656-659.
[9] Fischer, J., Reynolds, A. J., Sharp, L. A. and sherburn, M. S., 2004. Radical Carboxyrylation approach to lignans, total synthesis of arctigenin, matairesinol and related natural products. Organic letters, 6: 1345-1348.
[10] Si, C. L., Jiang, J. Z., Liu, S. C., Hu, H. Y., Ren, X. D., Yu, G. J. and Xu, G. H., 2012. Anew lignan glycoside and phenolics from the branch wood of pinus banksiana Lambert. Holzforschung, 67 (4): 357-363.
[11] Piispanen, R., willfor, S., saranpaa, P. and Holmbom, B., 2008. Variation of lignans in Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) Knotwood: within- stem vaviation and the effect of fertilization at two experimental sites in finland. Trees, 22: 317-328.