تاثیر اختلاط چوب گونه غان بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی تهیه شده از گونه‌های جنگلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، ساری، ایران

2 استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، ساری، ایران

3 دانشیار بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق، تاثیر اختلاط گونه غان با دو گونه جنگلی ممرز و راش بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی خمیرکاغذهای شیمیایی مکانیکی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. شرایط ثابت پخت شامل درجه حرارت 170 درجه سانتی‌گراد، نسبت مایع پخت به خرده‌چوب 7 به 1 و درصد ماده شیمیایی20% براساس وزن خشک خرده‌چوب بودند. خمیرکاغذهای شیمیایی مکانیکی بر اساس رسیدن به بازده ثابت 85% (بازده خمیرکاغذ کارخانه)، در زمان‌های متفاوت پخت از30 تا120 دقیقه با 10، 20، 30 و 100 درصد غان در ترکیب با دو گونه‌ جنگلی راش و ممرز تهیه شد. پس از جداسازی الیاف و پالایش آنها تا درجه روانی کاناداییml 300، کاغذهای دست ساز 60 گرمی ساخته شد و مقاومت‌ها و ویژگی‌های نوری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که با افزایش میزان اختلاط چوب غان، بین میانگین ویژگی‌های مورد بررسی خمیرکاغذ CMP، اختلاف معنی‌داری وجود دارد و همه این ویژگی‌ها به جز ماتی کاغذ بهبود یافته‌اند. مقایسه مقاومت‌های کاغذهای ساخته شده با کاغذهای روزنامه و چاپ و تحریر چوب و کاغذ مازندران نشان می‌دهد که به ترتیب با افزودن 10 و 20 درصد چوب غان به دو گونه جنگلی مورد استفاده می‌توان به مقاومت‌های مورد نیاز دست یافت که از نظر اقتصادی برای واردات چوب غان نیز قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


[1]   Azizi. M. and Barimani, A., 2011. A review of the supply and demand a variety of paper and paperboard in the world and investigate the situation of Iran's foreign trade. First National Congress of the roadmap supply of raw materials and the development of wood and paper industry in the horizon in 1404, Gorgan , p112-118. (In Persian).
[2]   Vesterlind, E.L. and Höglund, H., 2006. Chemitermomechanical pulp made from birch at high temperature. Nordic Pulp and Paper Research Journal, 21(2): 216-221.
 [3]  Garmaroody, E. R., Resalati, H. and  Maddavi, S., 2007. CMP Pulping from Populus euramericana for Newsprint Production. Journal of the Iranian Natural Res, 60 (3):1013-1022. (In Persian).
[4]   Heräjärvi, H,. 2005. Birch -properties and utilization. Finnish Forest Research Institute Joensuu Research Centre, COST E42, Thessaloniki, 22 p.
 [5]  Zeinaly, F  Resalati, H. and Tasooji, M., 2011. Investigation Effect of Using Branch Woods of Hornbeam and Beech in compound of hardwoods Stems Wood Mixture on CMP Pulp Properties. J. of Wood & Forest Science and Technology, 18(1): 77-90 (.In Persian).
 [6]  Ververis, C., Georghiou, K., Christodoulakis, N., Santas, P. and Santas, R., 2004. Fiber dimensions, lignin and cellulose content of various plant materials and their suitability for paper production. Industrial Crops and Products, 19: 245–254.
 [7]  Nazeri, A, M., Talaeepoor, M. and  Mirshokraie, S, A., 2008. The Study of Fiber Fines and Its Effects on Mechanical Strength of Newsprint Paper from CMP Pulp. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 22 (2): 29-40.( In Persian).
[8]   Luostarinen, K.. and Mottonen, V., 2010. Radial variation in the anatomy of Betula pendula wood from different growing sites. Baltic forestry, 16(2): 209-216.
 [9]  Safdari, V., 2010. Morphological characteristics and chemical components of Ulmus glabra, Ulmus compestris, Zelkova carpinifolia, Celtis australis woods. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 25 (2):248-259 .(In Persian).
[10] Wu, M.R., Lanouette, R. and Valade, J.L., 2004. Understanding the fiber development during co-refining of white birch and black spruce mixtures, Part 1. Chemithermomechanical pulping, Pulp and Paper Canada, 105(12): 83-87.
[11] Kostiainen, K ., Jalkanen, H., Kaakinen, S., Saranpaa, P. and Vapaavuori, E., 2006. Wood properties of two silver birch clones exposed to elevated CO2 and O3. Global change Biol, 12:1230-1240.
[12] Goli, M., Zabihzadeh. S.M. and Asadpour, G., 2013. Effect of species mixing on chemimechanical pulp properties, M.Sc. thesis, Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Faculty of Natural Resources 93 p.( In Persian).