تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب

4 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر پراکنده‌سازی و رنگبری اکسایشی در شرایط مختلف بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی کاغذهای بازیافتی جوهرزدایی‌شده بررسی شد. به این منظور از خمیر بازیافتی جوهرزدایی‌شدة شرکت محصولات کاغذی بهداشتی لطیف در چهار نوع مختلف استفاده شد. پس از اعمال تیمارهای متفاوت، شامل پراکنده‌سازی، پراکنده‌سازی و رنگبری اکسایشی همزمان، پراکنده-سازی و رنگبری اکسایشی جداگانه، کاغذ دست‌ساز از آنها تهیه شد. بعد از اسکن کاغذها، مقدار لکه موجود در آنها با استفاده از نرم‌افزار Digimizer Version 4.1.1.0 تعیین شد و سپس خواص نوری و مکانیکی آنها بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که پراکنده‌سازی سبب کاهش میزان لکه، روشنی کاغذها و افزایش زردی آنها می‌شود. بررسی خواص مکانیکی نیز نشان داد که پراکنده‌سازی سبب افزایش شاخص مقاومت به کشش خشک، شاخص مقاومت به کشش تر، شاخص مقاومت به ترکیدن، میزان ماندگاری آب الیاف، میزان خاکستر و کاهش شاخص مقاومت به پارگی می‌شود. نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال پراکنده‌سازی همزمان با رنگبری در مقایسه با اعمال جداگانة پراکنده‌سازی و رنگبری سبب ایجاد خواص بهتری در خمیرکاغذ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ghasemian, A. and Khalili, A., 2012. Fundamentals and Procedures of Paper Recycling, Aeij Press, Tehran, 169p. (In Persian).
[2] Bolanča Mirković, I. and Bolanča, Z., 2004. Chemichal and enzymatic deinking flotation of digital prints. In 4th International Conference Industrial Engineering-New Challenges to SME.
[3] Göttsching, L. and Pakarinen, H., 2000. Book 7: Recycled Fiber and Deinking. Jyväskylä, Gummerus Printing, Finland, 649p.
[4] Holik, H., 2006. Handbook of Paper and Board. Wiley-VCH verlag GmbH and CO. KGaA, Weinhein. Chapter 12, Testing of Paper, P.467-474.
[5] Kankaanpaa, V. and Soini, P., 2001. Approach to the conical dispersion and refining of recycled fiber. Fiber and paper, 3, 3.
[6] Li, Z. H. A. O., 2008. Disc heat-disperser: Structure principles and its application. China Pulp and Paper, 10, 021.
[7] Ruzinsky, F., Wang, M. H. and Bennington, C. P. J., 2003. Characterizing dispersion in newsprint deinking operations. Pulp and Paper Canada, 104(8): 30-35.
[8] Gao, Y., Qin, M., Yu, H. and Zhang, F., 2012. Effect of heat-dispersing on stickies and their removal in post-flotation. Bioresources, 7(1):1324-1336.
[9] Hamann, L., 2005. The role of deinking-flotation and micro-flotation for stickies reduction. In 7th PTS Stickies Seminar (P. 5-6).
[10] Lee, H. L. and Kim, J. M., 2006. Quantification of macro and micro stickies and their control by flotation in OCC recycling process. Appita Journal, 59(1): 31.
[11] Ortner, H. and Fischer, S., 1990. The application of dispersion for quality improvement of deinked pulps. In Pulping Conference: [proceedings] (USA).
[12] Sarja, T., MacNeil, D., Huber P. and Niinimaki, J., 2007. Removal of stickles in flotation. Progress in Paper Recycling, 16(3): 5-11.
[13] McKinney, R. (Ed.), 1995. Technology of Paper Recycling. Springer.