تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دکتری مدیریت مبلمان و صنایع چوب، مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

صنعت مبلمان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های صنعتی مولد اشتغال و ثروت در کشورهای درحال‌توسعه و نیز یکی از شاخه‌های مهم تجارت بین‌الملل است. هدف از این مطالعه تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با تصمیم‌گیری گروهی است. به این منظور ابتدا با مراجعه به اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات و صادرات مبلمان اداری مشخص شد و در مرحله بعد به‌منظور شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر توسعه صادرات مبلمان اداری پس از مطالعه اولیه، با تعدادی از صاحبان صنایع مبلمان و کارشناسان مرتبط مصاحبه صورت گرفت و این شاخص‌ها به شش گروه اصلی و 48 زیرشاخص تقسیم شدند. درجه اهمیت شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها پس از اخذ نظرات کارشناسان با نرم‌افزار اکسپرت چویس تعیین شد. نتایج نشان می‌دهد که در بین شاخص‌های اصلی، مواد اولیه و محصول به‌عنوان مهم‌ترین شاخص انتخاب‌شده‌اند. همچنین از میان 48 زیرشاخص تأثیرگذار نیز طراحی محصول، ضمانت و خدمات پس از فروش، کنترل کیفیت، اصلاح تعرفه‌های گمرکی و بازاریابی راهبردی به ترتیبِ ارزش وزنی، بیشترین اولویت را در توسعه صادرات مبلمان اداری داشتند. با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولت در حوزه‌های مواد اولیه چوبی، نظام پولی و بانکی و زیرساخت‌های بازاریابی، همراهی کامل دولت با صنعت مبلمان برای حفظ توان تولید و رقابت صنعت مبلمان ایران در گام اول و دستیابی به پتانسیل حضور در بازارهای صادراتی در گام دوم، شرط لازم برای حضور این صنعت در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]     Home & Office Furniture Exporters Union news bulletins. 2009. Special export-eighteenth International Exhibition Hall Furniture, 25 Pp. (In Persian).
[2]     Arian, A. and Koushki Zamani, M., 2007. The wood products industry in Iran. Forest Products Journal, 57(3): 6-13.
[3]     Zolghadr, M., 2009. Orientation exporting wooden artifacts and furniture. The secondary book of the database Wood, paper and furniture. Wood and Paper Industry Iranian Publications, Pp.120
[4]     Han, X., wen, y., and shashi, k., 2009. The global competitiveness of the Chinese wooden furniture industry. Journal of Forest Policy and Economics, 11:561-569.
[5]     Rob, D., Xie, B., and Arthanari, D., 2008. Supply chain and operations practice and performance in Chinese furniture manufacturing. International Journal of Production Economics, 112(2):683-699.
[6]     Ice Kualalampur., 2008. General Overview of the Wood Industry in Malaysia, http://www. ice.it /paesi/asia/Malaysia/Woodworking.pdf.
[7]     Tajdini. A., Rabee. D., Latibari. A. and Poormosa. SH., 2011. Study of Parameters affecting on exports of wooden furniture. Journal of Forest and Wood Products, 6(2):71-87. (In Persian).
[8]     Mohebi, N., 2010. Determining of effective criteria on sustainable development of Iran furniture industry and suggestion of proper solutions, M. SC. Thesis, Faculty of wood and paper, Tehran University, 45 pages. (In Persian).
[9]     Saaty, T., 2000. Decision making for leaders, RWS Publications, Pittsburgh, USA، 478 p.
[10]  Moradi kia. S., 2007. Introduce some design software in the furniture and kitchen cabinet industry, In: The first scientific and practical conference "Development of Furniture Industry in Iran, Senoobar Publishing, 141 p. (In Persian).
[11]  Masoori, Sh., And Tehran Seresht.V., 2010. An overview of the necessary furniture designers association. Journal of Forest and Wood Products, 51:88. (In Persian).
[12]  Ratnasingam, J. and Loras, F., 2004. The Sustainability of the Asian wooden furniture industry. Holz als Roh und Werkstoff, 61:233–237.
[13]  Gazo, R., 2005. A review of competitive strategies of furniture manufacturers. Forest Product Journal, 55(10): 66-73.
[14]  Forker, L., Shawnee, K., Cornelia, L., and Droge, M., 1996. The contribution of quality to business performance. International Journal of Operations and Production Management, 16(8): 44 – 62.
[15]  Maya, V., and Carpenter, C., 1992. Total Quality Management in the Furniture Industry, Annual Quality Congress, Nashville TN 46(0): 570-576.
[16]  Fatolahzadeh, A., 2003. Situation Iran's foreign trade in furniture, M. SC. thesis. Faculty of Management, Tehran University, 80-90 p. (In Persian).
[17]  Zolghadr, M., 2007. Review of Iran's trade in wood and the possibility of wood products exports to the Persian Gulf Arab states. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 28: 98-99. (In Persian).
[18]  Rousta, A., Venoos, D., and Ebrahimi, A., 2007. Marketing Management, Tehran, Samt Publishing, 420 p. (In Persian).
[19]  Amiri, H., 2008. Status of furniture and wood industry in Iran. Furniture and Wood Industries Magazine, 18: 24-26. (In Persian).
[20]  Veysi, H., Abolhasani, Z., and Roknodini, S., 2007. Marketing strategies to Targeting produce in the furniture industry, In: The first scientific and practical conference" Development of Furniture Industry in Iran, Senoobar Publishing, 151 p. (In Persian).
[21]  Ratnasingam, J., 2005. The Asian furniture industry: the reality behind the statistics. Holz als Roh und Werkstoff, 63: 64–67.
[22]  Mesdag, M.V., 2000. Culture-sensitive adaptation or global standardization – the duration-of-usage hypothesis. International Marketing Review, 17 (1): 74 – 84.
[23]  Gonchalves, J., Ricardo, P., Maló,V., and Hugo ,Adolfo., 2003. Improving competitiveness through smart furniture manufacturing in extended environments, In: CE 2003 - 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, 26-30 Jul 2003, Madeira, Portugal, pp.120.
[24]  Ziaie, M., 2010. Global furniture market at a glance: Major players, strategic trends, challenges and opportunities. Journal of Wood and Paper Industries, 48: 48-54. (In Persian).