بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد علوم چوب، دانشکده جنگل و منابع طبیعی، دانشگاه پوردو، آمریکا

چکیده

در این تحقیق تأثیر ضخامت شانهی بالای کام در پنج اندازهی 5
35 و 40 میلیمتر بر ظرفیت ،30 ،25 ، 30 و 35 میلیمتر و ارتفاع زبانهی سیار نیز در پنج اندازهی 20 ،25 ،20 ، اندازههای 15
لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار بررسی شدهاست. همچنین به منظور بررسی تأثیر گونهی چوب مورد استفاده برای ساخت
زبانهی سیار بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال از چوب گونههای راش، گردو، بلوط، چنار، صنوبر و نراد استفاده شدهاست. با در
شکل با روشی یکسان و با استفاده از چسب پلیوینیل استات T نظر گرفتن 5 تکرار برای هر تیمار در مجموع 100 اتصال
18 میلیمتر / 1 تا 5 / ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. بنابر نتایج، با افزایش ضخامت شانهی بالای کام از 5 (PVAc)
میانگین ظرفیت لنگر خمشی به طور پیوسته به میزان 50 درصد کاهش یافتهاست. با افزایش طول نفوذ زبانهی سیار از 15 تا
30 میلیمتر ظرفیت لنگر خمشی افزایش و از 30 تا 35 میلیمتربه دلیل افزایش همزمان ضخامت شانه ظرفیت لنگر خمشی
اتصال کاهش یافتهاست. ارتفاع زبانهی سیار تاثیر ویژهای بر ظرفیت لنگر اتصال از خود نشان داد به گونهای که با افزایش
ارتفاع زبانهی سیار ظرفیت لنگر اتصال به طور پیوسته افزایش پیدا کردهاست. تأثیر گونهی چوب مورد استفاده برای ساخت
زبانهی سیار بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال معنیدار بوده و زبانهی ساخته شده از چوب راش بیشترین ظرفیت لنگر خمشی را
از خود نشان دادهاست.

کلیدواژه‌ها


1] Derikvand, M., Ebrahimi, Gh., Eckelman, C.A. 2012. The effect of geometric shape of
loose tenon on bending strength of mortise and loose tenon joint. Iranian Journal of Wood
and Paper Science Research. Accepted for publication. (In Persian).
[2] Tankut, A.N., Denizli, N. 2004.The Effects of joint Forms (Shape) and Dimensions on the
Strengths of Mortise and Tenon joints. Turkish Journal of Agriculture & Forestry. 29:493–8.
[3] Eckelman, C.A., E. Haviarova, Y. Erdil, H. Akcay, A. Tankut, N. Denizli. 2004. Bending
moment capacity of round mortise and tenon furniture joints. Forest Products Journal. 54:
192-197.
[4] Hill, M.D., Eckelman, C.A. 1973. Mortise and Tenon joint: Flexibility and Bending
Strength of Mortise and Tenon joints. Furniture Design & Manufacturing. 45:54-62.
[5] Vesi, J., Ebrahimi, Gh., Bahmani, M. 2010. A study of the effects of height and thickness
of tenon made out of beech and hornbeam on bending strength of mortise and tenon joint.
Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 25(1): 128-137. (In Persian).
[6] Bahmani, M., Ebrahimi, Gh., and Fathi, L. 2009. Predicting of withdrawal strength with
dowel joint in medium density fiber (MDF) by mathematic model. Iranian Journal of Wood
and Paper Science Research, 24(1): 117-124. (In Persian).
74 بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی...
[7] Aman, R. L., West, H. A., & Cormier, D. R. 2008. An evaluation of loose tenon joint
strength. Forest Products Journal. 58(3), 61-64.
[8] Derikvand, M. 2011. Mortising jig, Iranian patent, 720171.
[9] Eckelman, C.A. 1970. Chair stretchers and spindles prove tough after testing. Furniture
design and manufacturing. 42: 220-223.
[10] Eckelman, C.A. 2003. Textbook of product engineering and strength design of furniture
Purdue Univ. West Lafayette, IN.
[11] Eckelman, C.A., Erdil, Y.Z., and J. Zhang. 2002. Withdrawal and Bending Strength of
Dowel Joints Constructed of Plywood and Oriented Strand Board. Forest Products Journal.
52(9):66-74.
[12] Erdil, Y.Z., and J. Zhang. 2002. Bending moment capacity of rectangular mortise and
tenon furniture joints. Forest Products Journal. 55(12):209-213.
[13] Tankut, N. 2006. The Effect of Adhesive Type and Bond Line Thickness on the
Strength of Mortise and Tenon joints. International Journal of Adhesion & Adhesive: pp. 1-6.