تاثیر کاربرد دوباره مایع پیش استخراج شده بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون کاه گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

3 استادیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق تاثیر پیش استخراج و بازگردانی مایع بهدست آمده از مرحله پیش استخراج با قلیا و کاربرد دوباره آن در
مرحله پسی پیش استخراج، بر تولید خمیر سودا - آنتراکینون ازکاه گندم بررسی شد. عمل پیش استخراج کاه گندم با محلول
10 درصد انجام شد. در - قلیایی در دمای 140 درجه سلسیوس و زمان 90 دقیقه به منظوردست یابی به کاهش وزن حدود 8
شرایط فرایندی پیش استخراج با قلیا ازمایع بهدست آمده از این مرحله به عنوان مایع پیش استخراج کاه در مرحله پسی
(مرحله اول بازگردانی مایع یا لیکور) و ازمایع بهدست آمده از مرحله اول بازگردانی نیز به عنوان مایع پیش استخراج کاه در
مرحله پسی (مرحله دوم بازگردانی مایع) استفاده شد. نتایج تولید خمیرکاغذ برای همه تیمارهای پیش استخراج شده در
مقایسه با کاه پیش استخراج نشده (شاهد)، برای دست یابی به عددکاپای حدود 12 برای خمیر قا بل رنگ بری نشان داده
است که بازده بر پایه وزن خشک کاه اولیه (بازده کل)، برای همه تیمارهای پیش استخراج شده ونیز نمونه شاهد بدون پیش
استخراج تا حدودی یکسان بوده است. این در حالی است که بازده خمیر کاغذ بر پایه وزن خشک کاه پیش استخراج شده
(بازده خمیرسازی ) درکاه پیش استخراج شده بیشتر از کاه شاهد بدون پیش استخراج بوده است. واکنش خمیر کاغذهای
سودا - آنتراکینون کاه پیش استخراج شده به پالایش نسبت به خمیرکاغذ شاهد پیش استخراج نشده ضعیفتر بوده است.
نتایج ویژگی های مقاومتی نشان داد که با پیش استخراج شاخص مقاومت به کشش و ترکیدن کاهش یافت درحالی که
بازگردانی مایع پیش استخراج تاثیر معنیداری بر این مقاومتها نداشت. همچنین پیش استخراج و بازگردانی مایع پیش
استخراج بر روی شاخص مقاومت به پارگی تاثیر معنیدار نداشت.

کلیدواژه‌ها


[1] Retsina, Theodora and Pylkkanen Vesa. 2007. AVAPTM, A Novel Biorefinery Concept.
Tappi Web Exclusives 1-4.
[2] Yoon, S-H. and van Heiningen, A., 2008. Kraft pulping and papermaking properties of
hot-water pre-extracted loblolly pine in an integrated forest products biorefinery. TAPPI
JOURNAL, 7(7): 22-26.
[3] Goel, Ankur. and Ramaswamy Shri, . 2006. Coparison of Refining Response of Soda AQ
and Organosolv Wheat Straw Pulps with Traditional Wood Pulps. Tappi Journal. 1 to 1.
[4] Testova, L. 2006. Hemicelluloses Extraction from Birch Wood Prior to Kraft Cooking:
Extraction Optimisation and Pulp Properties Investigation. MSc Thesis, Department of
Chemical Engineering and Geosciences, Division of Chemical Thechnology, Lulea
University of Technology, Sweden.
[5] Mao, H., Genco, J.M., van Heiningen, A. Zou, H., Luo, J., and Pendse, H.,
2008.Technical economic evaluation of a hardwood biorefinery using the “near-neutral”
hemicellulose pre-extraction process. In TAPPI Engineering, Pulping, & Environmental
Conference, August 24–27, Portland, Oregon, 165p.
[6] Lei, Yichao and et al. 2006. Effect of Hot-Water Extraction on Alkaline Pulping of
Bagasse.presentation.1-35.
[7] Yoon, S-H., Macewan, K., and van Heiningen, A. 2008. Hot-water pre-extraction from
loblolly pine (Pinus taeda) in an integrated forest products biorefinery. TAPPI JOURNAL,
7(6): 27–32.
[8] Al-Dajani, W.W., and Tschirner, U.W. 2008. Pre-extraction of hemicelluloses and
subsequent kraft pulping. Part I: alkaline extraction. TAPPI JOURNAL, 7(6): 3–8.
[9] Biermann, Christopher.,J.1996. Handbook of pulping and papermaking.
[10] Yoon, S-H., Cullinan, H., and Krishnagopalan, G. A. 2009. The Effect of Modified
Alkaline Pulping of Southern Pine, Integrated with Hemicellulose Pre-extraction on Pulp
Properties. In TAPPI Engineering, Pulping, & Environmental Conference, October 11–14,
Memphis, Tennessee, 146 p.