بررسی و ارزیابی تاثیر میزان سازگارکننده و الیاف بر ویژگی های کششی و فیزیکی چند سازه لیاف ساقه پنبه- پلی پروپیلن بازیافت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

هدف این بررسی، استفاده از الیاف ساقه پنبه و پلی پروپیلن بازیافتی در تولید چند سازه های چوب/ پلاستیک به روش ریزش کیک بوده است. لذا از الیاف ساقه پنبه در 3 سطح 50، 55 و 60 درصد (بر پایه وزن خشک چند سازه) و همچنین استفاده از 3 سطح ماده جفت کننده MAPP[1] ( صفر، 3 و 5 درصد) با استفاده از پروپیلن بازیافتی چند سازه های چوب- پلاستیک ساخته شد. نتایج اندازه گیری ویژگیهای کششی و فیزیکی چند سازه ها با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقاومت کششی چند سازه های ساخته شده با افزایش میزان سازگارکننده و کاهش مصرف الیاف بهبود یافته است. در حالی که مدول کشسانی کششی با کاهش میزان الیاف به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین همه ویژگیهای فیزیکی چندسازه ها با افزایش مصرف سازگارکننده بهبود یافتند. همچنین با کاهش میزان الیاف، واکشیدگی ضخامت 24 ساعت و جذب آب 2 ساعت در آب جوش به کمترین میزان کاهش یافتند.
 1

کلیدواژه‌ها


1- Franklin , G. L.. 1954. A rapid method of softening wood for microtome sectioning. tropical woods. P: 36 – 88.
2- Haijun, L.; Mohini, S.. 2003. High stiffness natural fiber- reinforced hybrid polypropylene composites . Polymer- plastic technology and engineering. Vol 42, No 5, pp: 853-862.
3- Hill, CAS.. 2000. Wood/plastic composite strategies for compatibilising the phases. Journal of Institute of wood science. Vol.15, No.3, pp: 140-146.  
4- Krzysik, N.; Youngquist, B.. 1999. Dependence of the mechanical properties of wood flour polymer composites on the moisture content. Journal of Applied polymer science. Vol.68, pp:2069-2076.  
5- Liew, KC. ; Harun, J; Tahir, PM; Yusoff, MNM.; Dahlan, KZM.. 2000. Properties of rubber woo fiber/ polypropylene composites blended at different fiber content and fiber size fractions. Jour.Tropical forest products. Vol 6, No 1, pp: 21-27.     
6- Mahlberg, A. 2001. Transcrystaline interphases in natural fiber/polypropylene composite. Effect of coupling agents, composites interfaces, Vol. 7, No. 1, pp: 31-43  
7- Oksaman, K. 1994. Improved intraction between wood and synthetic polymers in wood/plastic composites. Wood Science and Technology Journal, vol.30, No 23, pp: 197-203. 
8- Panthapulakkal, S. : Mohini, S. 2006. Injection and corn stem filled PP composites. Journal of Polymer Environ. 14: 265-272.
9- Razavi-Nouri, M.; Jafarzadeh, F.; Oromiehie, A.; Langroudi, AE.. 2006 . Mechanical properties and water absorbtion behaviour of chopped rice husk- filled polypropylene composites. Iranian polymer Jour. No 9, pp: 757-766.
10- Roger, M; Rowell, MR; Anand, R; Sanadi, Caulfield, DF; Rodney, E; and Jackson. 2000. Utilization of natural fibers in plastic composites: problems and opportunities, Lignocellulosic/plastic composites, pp: 5-23.
11- Rowell, MR.; Lange, SE. and Jacobson, RE.. 2000. Weathering performance of plant-fiber / thermoplastic composites. Mol. Cryst. And Liq. Vol 353, pp: 85-94.
12- Stark, NM. and  Rowlands, RE.. 2003. Effect of wood fiber characteristics on mechanical properties of wood/ polypropylene composites. Wood and fiber science.  Vol 35, No 2, pp: 167-174.
13- Xue, Y.; Veazie, D.; Glinsay, C. and Wright, M..2003. Mechanical properties of wood fiber composites the influence of temperatura and humidity. 7th international confrance
 on wood fiber/ plastic composites (and other natural fiber). Madison, WI. USA. 19-29 may.