ارزیابی ویژگی‌های کاغذسازی گونه ممرز با فرآیندهای کرافت، سودا و سودا- اوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه‌ای کاغذ ساخته شده از گونه ممرز با فرآیندهای سودا، سودا- اوره و کرافت و ارزیابی ویژگی‌های کاغذسازی آن‌ها انجام شد. تیمار گزینش شده در فرآیند کرافت دارای بازده 43/44 درصد و عدد کاپای 75/23، در فرآیند سودا دارای بازده 75/38 درصد و عدد کاپای 28/19 و در فرآیند سودا- اوره دارای بازده 85/39، 1/40، 5/40، 8/39، 61/40 درصد و عدد کاپای 21/21، 33/22، 66/22، 28/25 و 85/26 بودند. پس از پالایش و رسیدن به درجه روانی  ml CSF 25±400 برای هر یک از تیمارهای گزینش شده، کاغذ دست ساز با جرم پایه 60 گرم بر متر مربع ساخته شد و ویژگی‌های فیزیکی، مقاومتی و نوری آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که خمیرکاغذهای ساخته شده از فرآیند کرافت بازده بیشتر و پالایش پذیری بهتری در مقایسه با خمیرکاغذهای ساخته شده از فرآیندهای سودا و سودا- اوره دارند. کاغذهای ساخته شده با فرآیند کرافت نیز دارای ویژگی‌های مقاومتی بالاتری نسبت به فرآیندهای سودا و سودا- اوره هستند. با افزودن اوره، بازده و عدد کاپای خمیرکاغذها افزایش یافت. بیشترین بهبود در شاخص مقاومت در برابر کشش، طول پاره شدن و شاخص مقاومت در برابر پاره شدن با افزودن 3 درصد اوره و بیشترین بهبود در شاخص مقاومت در برابر ترکیدن با افزودن 4 درصد اوره به دست آمد. نتایج اندازه گیری درجه روشنی نشان داد که کاغذهای ساخته شده از فرآیند کرافت و سودا به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درجه روشنی هستند. با افزودن اوره درجه روشنی کاغذها نیز کاهش یافت. 

کلیدواژه‌ها


1-Alaejos, J., López, F., Pérez, A., Rodríguez, A. and Jiménez, L., 2008. Influence of the holm oak soda pulping conditions on the properties of the resulting paper sheets, Bioresource Technology 99: 6320–6324.
2-Alaejos, J., López, F., Eugenio, M. E. and Tapias, R., 2006. Soda anthraquinone, kraft and organosolv pulping of holm oak trimmings, Bioresource Technology 97: 2110–2116.
3-Bajpai, P., Tripathi, S., Sharma, N., Mishra, O. and Bajpai, P. K., 2008. Use of urea as an addition in kraft pulping of Eucalyptus, TAPPI Engineering, Pulping & Enviromental Conference, August 24-27, Portland, Oregon, pp. 1-8.
4-Biswas, D., Misbahuddin, M., Roy, U., Francis, R.C. and Bose, S.K., 2011. Effect of additives on fiber yield improvement for kraft pulping of kadam (Anthocephalus chinensis), Bioresource Technology 102: 1284–1288.
5-Cho, N., Matsumoto,Y., Yeon Cho, H., Jeong Shin. S. and Ogha, S., 2008. Effect of urea addition on soda pulping of oak wood, J. Fac. Agr.,Kyusha Univ 53 (1):1-5.
6-Enayati, A. A., Hamzeh, H., Mirshokraie, S. A. and Molaii, M., 2009. Papermaking potential of canola stalks, BioResources 4(1): 245-256.
7-Fakhryan, A., Hosseinkhani, H., Golbabaei, F. and Brazandeh, M., 2010. Pulp and paper making properties of Populus costanzo, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 25(2): 157-169.
8-Ghasemi, S. and Saraeyan, A., 2010. Comparative study of delignification efficiency and pulp yield of heart wood and sapwood of Populus deltoids by kraft and soda processes, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 25(1): 138-146.
9-Jiménez, L., Serrano, L., Rodríguez, A. and Sánchez, A., 2009. Soda-anthraquinone pulping of palm oil empty fruit bunches and beating of the resulting pulp, Bioresource Technology 100: 1262–1267.
10-Jiménez, L., Pérez, I. de la Torre, M. J. and García, J. C., 1999. The effect of processing variables on the soda pulping of olive tree wood, Bioresource Technology 69: 95-102.
11-Khalili, A., Ghasemian, A., Saraeian A.R., Dahmardeh galehnow, M. and Manzorolajdad, S.M., 2009. Study on the mechanical and optical properties of kraft liner paper produced from mixing of OCC and virgin hardwoods kraft pulp, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 24(2): 264-274.
12-López, F., Ariza, J., Pérez, I. and Jiménez, L., 2000. Comparative study of paper sheets from olive tree wood pulp obtained by soda, sulphite or kraft pulping, Bioresource Technology 71: 83-86.
13-Mousavi, S.M.M.,  Mahdavi, S., Hosseini, S.Z., Resalati, H. and Yosefi, H., 2009.  Investigation on Soda-anthraquinone pulping of rapeseed straw, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 24(1): 69-79.
14-Rasoli Garmarodi, A., Resalati, H., Rafiee, F. and Mahdavi Feizabadi, S., 2006. Investigation on variations trend of fiber dimentions of diameter growth in populus euramericana (Dode) for papermaking, Journal of agricultural sciences and natural resources (1): 30-43.
15-Rodríguez, A., Serrano, L., Moral, A. and Jiménez, L., 2008. Pulping of rice straw with high-boiling point organosolv solvents, Biochemical Engineering Journal 42: 243-247.
16-Scott, W. E., 2005. Properties of paper an introduction c1995. Elyas Afra (Translator), Ayeej Publications, Tehran, 360 p.
17-Smook, G. A., 2003. Handbook for pulp & paper technologists, 2nd. ed. Mirshokraei, S. A. (Translator),  Ayeej   Publications, Tehran, 503 p.