بررسی تاثیر عمق نفوذ و روش نصب پیچ بر توان نگه‌داری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

در این تحقیق تأثیر عمق نفوذ و روش نصب پیچ (با سوراخ پیش‌ساخته و بدون سوراخ) بر توان نگهداری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک انجام شد. به این منظور تخته‌های چوب پلاستیک از کارخانه ملج چوب گرگان با چگالی 017/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب و ابعاد 4/1×100×100 سانتی‌متر مکعب تهیه شده و برای انجام آزمون از پیچ خودکار شماره 6 با قطر 3 میلی متر و طول 5/2 سانتی‌متر استفاده شد. آنگاه ابعاد نمونه‌های آزمونی با توجه به استاندارد ملی ایران به شماره 7416، 6/1×6×2 سانتی‌متر مکعب تعیین شد، و به منظور اتصال پیچ در سطح و لبه تخته‌‌ها سوراخی بسته به عمق نفوذ پیچ (6، 9 و 12 میلی‌متر) و روش نصب پیچ (با سوراخ پیش‌ساخته و بدون سوراخ) تعبیه شده و نمونه‌ها تحت آزمون  توان نگهداری پیچ  قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش عمق نفوذ پیچ از 6 به 12 میلی‌متر، توان نگهداری پیچ افزایش می‌یابد. همچنین سطح تخته نسبت به لبه آن به علت فشردگی الیاف و چگالی بالاتر توان نگهداری پیچ بیشتری را دارد. همچنین مشخص شد با ایجاد سوراخ پیش‌ساخته، توان نگهداری پیچ در چندسازه چوب پلاستیک نسبت به بدون سوراخ  بیشتر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


1- Bledzki, AK. and Gassan, J., 1999. Composites reinforced with cellulose based fibers, Journal of Polymer Science, 24, 221–274.
2- Chaharmahali, M. Tajvidi, M. and Najafi, S., 2008. Mechanical properties of wood plastic composite panels made from waste fiberboard and particleboard, Polymer Composite, 29(6), 606–10.
3- Eckelman, C., 1989. The withdrawal strength of screws from commercially available medium density fiberboard, Forest Product Journal, 38(5), 21–4.
4- Eckelman, C., 200. Textbook of product engineering and strength design of furniture. W Lafayette (IN): PurdueUniversity.
5- Erdil, YZ. Zhang, CA. and Eckelman, C.,  2002. Holding strength of screws in plywood and oriented standboard, Forest Product Journal, 52(6), 55-62.
6- Falk, R. Vos, D. and Cramer, S., 2001. English B. Performance of fasteners in wood flour/ thermoplastic composite panels. Forest Product Journal, 51(1), 55–61.
7- Kasal, A. Sener, S. Belgin, M. and Efe, H., 2006. Bending strength of screwed corner joints with different materials, Journal of Science, 19(3), 155-161.
8- Madhoushi, M. Nadalizadeh, H. and Ansell, M., 2009. Withdrawal strength of fasteners in rice straw fiber thermoplastic composites under dry and wet conditions, Polymer Testing, 28(3), 301–6.
9- Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, G. Tajvidi, M. and Mohammad Layeghi, M., 2011. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel, Materials and Design 32, 4100–4106.
10- Rowell, RM. Sandi, AR. Gatenholm, DF. and Jacobson, RE., 1997. Utilization of natural fibers in plastic composites: problem and opportunities in lignocrllulosic composites, Journal of Composite, 18, 23-51.
11- Stokes, V., 1989. Joining methods for plastics and plastic composites: an overview, Polymer Engineering Science, 29(19), 1310–24.
12- Vinson, J., 1989. Mechanical fastening of polymer composites, Polymer Engineering Science, 29(19), 1332–1339.