بررسی و ارزیابی مشخصه های خزش خمشی تخته خرده چوب با روکش طبیعی و ملامینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، کارخانه خزر کاسپین

چکیده

در این پژوهش بررسی ویژگی های خمشی و سازوکار خزشی تخته خرده چوب دارای روکش و بدون روکش مورد ارزیابی قرار گرفت، به این منظور پانل‌های تخته خرده چوب با چگالی (دانسیته) 660 کیلوگرم بر مترمکعب از کارخانه پارس نئوپان تهیه وبا روکش طبیعی راش و روکش ملامینه روکش گذاری شده و ویژگی های آنها با تخته‌های بدون روکش مقایسه شد. از تخته های مورد بررسی نمونه هایی با ابعاد16×50×370 میلی‌متر برابر استاندارد ASTM D1037بریده و مورد آزمون خمش ایستایی (استاتیک)  قرار گرفتند. آزمون خزش خمشی چهار نقطه‌ای در دو سطح 20% و 40% بار شکست آزمون خمش بر نمونه‌های تهیه شده اعمال شد. نتایج آزمون خمشی نشان داد که مقادیر مدول کشسانی (الاستیسیته) و مقاومت خمشی تخته های دارای روکش طبیعی بیش از دیگر تخته ها بوده است. نتایج خزش خمشی نیز نشان داد که سطح بارگذاری بر همه مشخصه های خزش موثر است، از طرفی مشخصه های خزش و خزش نسبی تخته خرده چوب با روکش طبیعی راش کمترین میزان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1- Bodig, J., and Jane, B., 1368. Mechanics of wood and wood composites. translated by Ebrahimi. G., Tehran University Publication, 680 P.
2- Nikrai, J., 1388. Comparative study on creep flexural behavior of wood flour/pp, medium density fiberboard and particleboard. 1388. Master of science dissertation, Tarbiat Modares University. 122 P.
3- Dinwoodie, J.M., Higgins, J.A., Paxton, B.H., and Robson, D.J., 1992. Creep in chipboard. Part 11: The effect of cyclic changes in moisture content and temperature on the creep behaviour of a range of boards at different levels of stressing, Wood Science and Technology. 26(6): 429-448.
4- Ozareska, B,. and Harris, G., 2007. Effect of cycle humidity on creep behavior of wood-based furniture panels. electronic Journal of polish Agricultural universities. 10(3): 1-11.
5- Chen, T.Y., and Lin, J.S, 1997. creep behavior of commercial wood based boards under long-term loading at room condition in Taiwan, Holz als roh – und werkstoff, 55(6): 371-376.
6- Fernandes-Golfin. J.I, and Diez-barra, M.R. 1998. Long-term deformation of MDF panels under alternating humidity conditions, Wood Science and Technology, 32(1):33-41.
7- Perkitny, J., and Perkitny, P., 1966. Comprative evaluative of the deformation of wood, particleboard and fiberboard for long-duration constant bending loading. Holztechnologie, 4: 265-270.
8- Chow, P.,1982. Bending creep behavior of Acer Saccharum marsh veneered medium-density fiberboard composite, Wood Science and Technology. 16 (3): 203-213.
9- Zhou, Y. G., Fushitani. M., Kamdem. D. P., 2001. Bending Creep Behavior of Medium Density Fiberboard and Particleboard During Cyclic Moisture Changed. Wood and Fiber Science. 33(4): 609-617. 
10- Haygreen, J., Hall, H., Kuo-Ning, Y., Sawicki, R., 1975. Studies of Flexural Creep Behavior in Particle board under Changing Humidity Conditions. Wood and Fiber Science. 7(2): 74-90.
11- Nemli, G., and Colakoglu, G., 2005. The influence of lamination technique on the properties of particleboard. Building and Environment. 40(1): 83-87.
12- Nikrai, J., Kazemi Najafi,  S. and Ebrahimi, Gh., 2010. A Comparative Study on Creep Behavior of Wood Flour-Polypropylene Composite, Medium Density Fiber board  (MDF) and Particleboard, Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 22, No. 5, 363-371.(In Persian)
13- Najafi, A. and Kazemi Najafi, S., 2009. Effect of load levels and plastic type on creep behavior of wood sawdust/HDPE composites. Journal of Reinforced Plastics and composites, 28(21): 2645-2653.
14- Tajvidi, M. R., Falk, H. and Ebrahimi, G., 2003. “Study of the Effect of Compatibilizer on the Mechanical Properties of Wood Flour-Polypropylene Composites Using Dynamic Mechanical Analysis (DMA). In: Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for Wood Mechanics. May, Stockholm, Sweden, pp. 177-184.