بررسی عوامل موثر در کیفیت سطح و لبه های سوراخ راه به در تعبیه شده در تخته خرده چوب و MDF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این بررسی عامل های مختلف موثر در فرآیند سوراخ‌کاری راه به در ماشین CNC [1]بر روی دو نوع ماده MDF [2]و تخته خرده چوب ارزیابی شد. متغیرهای فرآیند سوراخ کاری شامل قطر مته در سه سطح 5، 10و 15 میلی‌متر، شتاب تغذیه در دو سطح m/min3/0 و m/min6/0 و شتاب چرخشی محور ماشین در سه سطح rpm 300، 1500و 3000 گزینش شد. با هدف بررسی اثر عامل های بالا بر روی کیفیت سطح سوراخ‌کاری شده MDF و تخته خرده چوب، میزان شکست سطحی لبه سوراخ‌ها برروی قطعه های کاری اندازه‌گیری شد. بهترین شرایط برای سطح رویی در هر دو ماده مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که در همه قطرهای مختلف مته با افزایش شتاب چرخشی محور، میزان شکست در سطح رویی قطعه های سوراخ کاری شده، کاهش یافت. با افزایش شتاب چرخشی ضخامت پوشال‌های تولید شده کاهش و کیفیت سطح افزایش یافت. افزایش شتاب تغذیه نیز اثری مثبت برروی کیفیت سطح سوراخ کاری شده نشان داد و باعث کاهش میزان شکست در لبه سوراخ‌ها شد.1 computerized numeral computer


 Medium density fiber [2]

کلیدواژه‌ها


1- دوست حسینی، کاظم، 1380، فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی– جلد اول، شماره انتشار 2478، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 519.
2- مجله شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان ایران ( MEDEX 2006 )، صفحات 11-1.
3- Banshoya K (2005) Burr Formation in Machine Through- Hole Boring of Wood-Based Materials With Through- Type Bit, Proceeding IWMS 17- Rosenheim, Germany: 374-384.
4- Banshoya K (1986) Tool Life in Machine Boring of Wood and Wood Based Materials.VI. Machinability of various domestic and imported wood species. Mokuzai Gakkaishi, 32: 418-424.
5- Banshoya K, Mori M (1980) Tool Life in Machine Boring of Wood and Wood Based Materials. I. Effect of spindle speed of spur machine bit. Mokuzai Gakkaishi, 26: 74-80.
6- Juan J., (1992). Comment Bien Usiner Le Bois. CTBA (140) :P 37-65.
7- Khazaeian A., (2005) Caracterisation 3D de l'etat de surface du bas : Sterategie de mesure influence de paramètres liès à l'éssence et à l'usinage. thèse unversité d'ENGREF,  IUT de Tarbes :, 241 p.
8- Komatsu M (1979) Machine Boring Properties of Wood. X. The effect of the grain angle of wood on the cutting accuracy of twist drill.  Mokuzai Gakkaishi, 25: 573-581.
9- Komatsu M (1979) Machine Boring Properties of Wood. IX. The effect of the grain angle of wood on the cutting force of twist drill.  Mokuzai Gakkaishi, 25: 573-58.
10- Komatsu M (1978) Machine Boring Properties of Wood. VI. The effect of the point angle of twist drill on the accuracy of finishing.  Mokuzai Gakkaishi, 22: 491-497.
11- Momoi T, and et al. (2005) Evaluation of Machined Surface by the Machine-Boring at Cellular Level. (University of Tokyo Faculty of Regional Environment Science).Setagaya-Ku Tokyo 156-8502 Japan.    
12- WWW.WICKIPEDIA.COM