بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش امکان ساخت تخته خرده چوب عایق صوت از باگاس مورد بررسی قرار گرفته است. چگالی (دانسیته) تخته‌ها (gr/cm3 3/0، 4/0، 5/0)، نوع رزین مصرفی (MUF ,UF) و نوع ساختار تخته‌ها (همسان و لایه‌ای)، به عنوان عامل های متغیر این پژوهش در نظر گرفته شدند. پس از ساخت نمونه‌های آزمونی در شرایط آزمایشگاهی، برابر استانداردDIN68763  ضریب جذب صوت تخته‌ها در پنج فرکانس 250، 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش فرکانس، ضریب جذب تخته‌های مورد بررسی تا فرکانس 2000 هرتز افزایش می‌یابد ولی در فرکانس 4000 هرتز دچار افت می‌شود. نوع چسب تأثیر معنی داری بر ویژگی های صوتی تخته های مورد بررسی ندارد. تخته های سبک‌تر در فرکانس‌های پائین، میزان ضریب جذب کمتری دارند اما در فرکانس‌های بالاتر با کاهش چگالی تخته ها شاهد افزایش ضریب جذب صوت می باشیم. همچنین تخته‌هایی که ساختار لایه‌ای دارند در فرکانس 250 هرتز ضریب جذب صوت بیشتری دارند اما در فرکانس‌های بالاتر تخته‌های همسان ضریب جذب بیشتری را نشان می‌دهند. جمع‌بندی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که باگاس می‌تواند ماده‌ی اولیه مناسبی برای ساخت تخته‌ خرده چوب عایق صوت باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Abdolzade, H. 2007. Effects of Asetylasion and Resin type on physical and mechanical properties of Spruce particleboard with emphasis upon its sonic properties. M.Sc thesis. Tehran University.
2- American Society for testing and materials, 1990, Standard Test Method, E-12-64-90.
3- Dusthoseini, K. 2000. Technology of manUfacture and application of compressed wooden plates. Tehran University Publication.
4- Esmaeilbeigi, Z. 1985. Basics of Acoustic. AmirKabir Publication. 592 P.
5- Fasihi, F. 2001. Acoustic Engineering. Television University Publication.   136 P.
6- Flat pressed particleboard for use in building construction, concepts, requirements, testing and inspection, German Institute for standardization (DIN)
7- Gabir, k. , Khrisova,P., 1988. Copmosite boards and sorghum (Dura) stalks, Biological wastes. 31(4): 311-314.
8- Hang-Seung , Y., dac- junkim, 2003, Rice straw-wood particle composite for sound absorbing wooden construction material biere source technology 78) 2003(, 117-121.
9- Hang-Seung , Y., dac- junkim, 2004. possibility of using waste tire composites Reinforcee with rice straw a construction material , bioresource technology 95 (2004). 61-65.
10- Kaburani, A. 1999. Study on effects of production changing on applied properties of boards composed from bark of jungle woods. M.Sc thesis. Tehran University.
11- Lathrop, E.C, Williamson, R.V.; Naffziger, T.R.1947. The small rural industry study of possibility of making insulating board from straw. Circular 762. United States. Department of Agriculture, 22P.
12- Lebeder. VS. Golubor, IA, Prokof ev.ns. 1971. Effect of technological factors on the acoustic and physical and mechanical properties of particleboards. Derer from 20 (6). (12-15).
13- Nourbakhsh, A. 1997. Investigation of wood and particleboard sonic properties. M.Sc thesis. Tehran University.
14- Saadatnia, M.A. 2005. Comparison of sonic properties of insulated boards from Spruce with insulated boards from mixture of two types of agriculture wastes (Wheat and Grain stem) with Spruce. M.Sc thesis. Tehran University.
15- Srivastara, A. and Gupta, R. , 1990. Feasibility of using trash and straw as a thermal insulator biological wastes 33 (1): 63-65.
16- Youngquist , gohn, A. , 1994. literature review on u of nonwood plant fibers for building material and panels , USDA. Forest service , Forest product. Laberatory Madison , Wisconsin, 146P.
17- Zulkifli, R., Mohd Nor, MJ., Islami, M., Abdullah, SH., Faizal Mat Tahir, M., Nizam Ab.Rahman, M,. 2009. Comparison of Acoustic Properties between Coir Fibre and Oil Palm Fibre. European Journal of Scientific Research 33(1). 144-152.
18- Zulkifli, R., Mohd Nor, MJ,. Mat Tahir , MF., Ismail, A.R., Nuawi, MZ. 2008. Acoustic properties of multi-layer coir fibers sound absorption panel. Journal Of Applied Sciences 8(20). 3709-3714.