بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های حاصل از الیاف روزنامه بازیافتی و الیاف شیشه با پلی پروپیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار صنایع خمیرو کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

چکیده

در این مطالعه، الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی و الیاف شیشه با ترکیب های صفر تا 50 درصد وزنی با پلی‌پروپیلن (PP) در دو سطح 60 و 50 درصد مخلوط شده و ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چند‌سازه های حاصل مقایسه شدند. براساس معادلات نرمال سازی محاسبه شده، نتایج حاصل نشان داد که تیمار شماره 2 (10درصد الیاف شیشه، 30 درصد الیاف بازیافتی و 60 درصد پلی پروپیلن) و تیمار شماره 10 ( 40 درصد الیاف بازیافتی و 60 درصد پلی‌پروپیلن) در مجموع ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بهتری را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. همچنین، تأثیر مالئیک ‌انیدرید پلی پروپیلن دار (MAPP) در دو سطح 0 و 4 درصد بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چند‌سازه ساخته شده در 2 تیمار بهینه مذکور بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزودن MAPP، مقادیر مدول الاستیسیته کششی، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته خمشی و مقاومت به ضربه افزایش یافته است. این در حالی است که مقادیر جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه کاهش یافت. به عبارت دیگر استفاده از MAPP در مجموع موجب بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند‌سازه شد.

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیمی، قنبر و مهدی تجویدی. 1377. بررسی امکان استفاده ار الیاف سلولز چوب و کاغذ در ساخت چند سازه های الیاف- پلی‌پروپیلن، مجله منابع طبیعی ایران، (51) 2 : 35-45.
2- ابراهیمی، قنبر و سیلا صفارزاده. 1379. مطالعه اختلاط الیاف سلولز طبیعی با پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص مکانیکی فرآورده‌های مرکب حاصل، مجله منابع طبیعی ایران، (53)3: 217-224.
3- امیدوار، اصغر و حبیب ا... ثابت رفتار. 1379. بررسی ساخت فرآورده مرکب الیاف چوب- پلی استر با استفاده از الیاف بازیافتی کاغذ روزنامه، مجله منابع طبیعی ایران، (53) 3 : 187-198.
4- حسینی، کاظم، ابراهیمی، قنبر، و شاکری، علیرضا. 1384. اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف سلولزی - پلیمر گرمانرم، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، 3: 143-150.
5- شاکری، علیرضا، امیدوار، اصغر و لیزا سیلانی. 1381. بررسی ساخت فرآورده مرکب الیاف سلولزی– پلیمر با استفاده از پلی استایرن بازیافتی و کاغذ روزنامه باطله، مجله منابع طبیعی ایران (55)3 :407-417.
6- George, J., Sreekala, M. S. and Thomas, S. 2001. A review on interface modification and characterization of natural fiber reinforced plastic composites”, Poly. Eng. And Sci., 41(9), 1471-1485.
7- Hull, D., and Clyne, T.W. 1996. An introduction to composites materials (2nd Ed.), Cambridge UniversityPress, New York, 326p. (ISBN: 978-0521388559).
8- Hodzic, A., Shanks, R.A. and Leorke, M. 2002. Polypropylene and aliphatic polyester flax fiber composites, Polymer and polymer composites, 10(4), 281-290.
9- Kalaprasad, G., et al. 2004, Effect of fiber length and chemical modifications on the tensile properties of intimately mixed short sisal/glass hybrid fiber reinforced low density polyethylene composites. Society of chemical industry. PP: 1624-1638.
10- Khanam, P.N., Reddy, M.M., Raghu, K., John, K. and Naidu, S.V. 2007. Tensile, Flexural and Compressive Properties of Sisal/Silk Hybrid Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 26(10):1065-1070.
11- Lu, Z.J., Qinglin, w. and Mcnabb, H.S. 2000. Chemical coupling in wood Fiber Science J. 32, 1, 88-104.
12- Thwe, M., and Liao, K. 2000. Tensile behavior of modified bamboo-glass fiber reinforced hybrid composite. Plastics Rubber and Composites, 31(10), 422-431.
13- Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastic Lumber and Related Products, ASTM D6109, Pages 1452, 2011.
14- Standard Test Methods for Impact Strength Properties of Unreinforced and Reinforced Plastic Lumber and Related Products, ASTM D256, Pages 920, 2011.
15- Standard Test Methods for Tensile Strength Properties of Unreinforced and Reinforced composites and Related Products, ASTM D4762, Pages 1430, 2011.
16- Standard Test Method for Internal Bond Strength and Thickness Swelling of Cellulosic-Based Fiber and Particle Panels After Repeated ,ASTM D7519, Pages